FINANCIňLE ALGEBRA
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Francois VERMEULEN
Referentie RGBBRF03A01097
 
Trefwoorden
Financiële algebra , IWETO : p181

Doelstellingen
 • Kennis, vaardigheden en attitudes i.v.m annuïteiten, leningen, aflossingsschema's, koopsommen en jaarpremies van kapitalen leven/overlijden en lijfrenten
 • Zelfstandig opzoeken, interpreteren en verwerken van gegevens en contractuele bepalingen i.v.m financiële verrichtingen


Leerinhoud
 • Enkelvoudige intrest en disconto
 • Samengestelde intrest en disconto
 • Gelijkwaardige intrestvoeten
 • Vooraf betaalbare enkelvoudige en samengestelde intrest
 • Bepaalde en gemiddelde vervaldag van afzonderlijke en annuïteitsschulden
 • Annuïteiten en afgeleide vraagstukken
 • Aflossing en vervroegde terugbetaling van courante types van leningen
 • Basiskennis van verzekeringswiskunde


Begincompetenties
Wiskundige basiskennis van het secundair onderwijs m.b.t. oplossen van vergelijkingen, kennis van en voorkeurregels i.v.m. optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen en worteltrekken.
Praktisch gebruik van de rekenmachine i.v.m. deze bewerkingen.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van vakterminolgie
 • Kennis van financiële wiskunde: intrest berekening, annuïteiten, rendement, …
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Zelfstandig werken
Algemeen beroepsgericht:
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen omgaan met wiskundige tabellen die het risico kwantitatief bepalen
 • De financiële consequenties van diverse benaderingen kunnen becijferen
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Orde en netheid
 • Resultaatgerichtheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Graag met cijfers omgaan


Leermaterialen
Handboek: Financiële wiskunde volume I en II - F. Vermeulen en C. Sys - Academia Press
Oefeningen op Dokeos.

Studiekosten
Handboek tegen de marktprijs.
Kopies aan de gangbare prijs, bepaald door de Hogeschool.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen steeds aan de titularis worden gemeld enworden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.

Onderwijsvormen
Afwisselend leergesprekken en praktijkoefeningen, aangevuld met opgelegde en in de les besproken oefeningen.
In het Begeleid Zelfstandig Leren kan de studenten gevraagd worden zelfstandig actuele topics uit te diepen en te presenteren.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: Permanente evaluatie 20% en schriftelijk examen 80%
 • Tweede examenzittijd: Schriftelijk examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • eerste examenzittijd: schriftelijk examen 100%
 • tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %


OP-leden