LEVENSVERZEKERINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stefaan DESENDER
Referentie RGBBRF03A01096
 
Trefwoorden
Levensverzekeringen , IWETO: s137, s141, s182

Doelstellingen
De student verwerft de nodige competenties via een juridisch inzicht enerzijds en het wiskundig stramien van de levensverzekeringen anderzijds en leert daarbij ook de levensverzekering als fiscaal instrument te hanteren.Inzake vaardigheden zal de student, via commerciële beschouwingen en tarifering met praktische oefeningen, in staat zijn in levensverzekering te prospecteren.

Leerinhoud
 1. Individuele Levensverzekeringen: thematisch overzicht van de producten uit Tak 21 en Tak 23
          - Klassiek leven
          - Universal Life
          - Universal Life
          - Unit linked
  Deze worden telkens aangevuld met de juridische, financiële en fiscale implicaties per Tak.

 2. WAP, Groepsverzekeringen, VAPZ


Begincompetenties
Kennis, attitudes, vaardigheden i.v.m. Financiële Algebra, Verzekeringstechniek, Fiscaliteit en Burgerlijk Recht.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de specifieke wetgeving en reglementering van de levensverzekeringsproducten
 • Kennis van de vakliteratuur op fiscaal en juridisch vlak
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van de levensverzkeringen, hun mogelijkheden en beperkingen
 • Kennis van de technieken van risicobeheer
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van statistische berekeningen en inzicht in het wiskundige stramien van de levensverzkering
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties
 • Kennis van de actualiteit m.b.t. het beroep
 • Weten waar men zich kan bijscholen en wat men daaromtrent kan raadplegen
 • Kennis van verkooptechnieken om de levensverzkering te prospecteren
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Kunnen onderhandelen
 • Informatie analyseren en anomalieën opsporen
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Opvolgen van de evolutie in de vakgebieden
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Deontologisch omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • Informeren en adviseren van klanten op het vlak van verzekeringen en fiscaliteit
 • De producten vergelijken en adviseren in overeenstemming met de economische, juridische, fiscale en sociale situatie van de klant
 • De 'best possible choice' voor de klant voorstellen volgens een strikte morele, deontologische en wettelijke code
 • Een verkoopgesprek voeren
 • De snel evoluerende wetgeving op het terrein van financiën en verzekeringen, fiscaliteit, recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit controleren
 • Relevante informatie verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken
 • Discreet en volgens wettelijke bepalingen omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • De behoeften van cliënteel identificeren en analyseren
 • Correct de rechten en plichten van beide partijen in een contract aanduiden
 • Kunnen omgaan met wiskundige tabellen die het risico kwantitatief bepalen
 • De financiële consequenties van diverse benaderingen kunnen becijferen
 • Alternatieve scenario's kunnen formuleren
 • Procedures en technieken toepassen met het oog op de bescherming van waarden of vertrouwelijke documenten
Attitudes
Algemeen:
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Creativiteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Leergierigheid
 • Zelfvertrouwen
Algemeen beroepsgericht:
 • Resultaatgerichtheid
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Zin voor initiatief
 • Bereidheid tot contact met klanten en medewerkers
 • Kunnen omgaan met informatie op juridisch en financieel gebied
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Graag met cijfers omgaan
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Bijhouden van vakliteratuur
 • Bereidheid tot permanente bijscholing op beroepsvlak


Leermaterialen
syllabus en oefeningen van de vaklector.

Studiekosten
Syllabus aan de gangbare prijs bepaald door de hogeschool.
Extra muros activiteiten: seminaries en project LEVENT

Studiebegeleiding
De student kan voor individuele vragen terecht bij de vaklector.
Er is tevens begeleid zelfstandig leren voorzien.

Onderwijsvormen
Hoorcollege geactiveerd met oefeningen, wetgeving, fiscaliteit, casussen en actuele onderwerpen, aangevuld met het zelfstandig maken van een paper en begeleid zelfstandig leren met verplichte consultaties.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 70 % en permanente evaluatie 30%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 70 % en individuele opdracht 30 %
 • Tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen


OP-leden