B.A.
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Luc DE BEUL
Referentie RGBBRF03A01095
 
Trefwoorden
Burgerlijke aansprakelijkheid , IWETO: s130

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in de burgerlijke aansprakelijkheid: de verschillende soorten aansprakelijkheid kennen, kunnen onderscheiden en inzicht verwerven in de samenloop en de coëxistentie ervan.
 • De elementen van de foutvereiste leren kennen en kunnen hanteren.Inzicht verwerven in de causaliteit tussen fout en schade, de equivalentietheorie kennen en kunnen toepassen in concrete gevallen.
 • Inzicht verwerven in de verschillende soorten samengestelde aansprakelijkheid en aangeboden voorbeelden kunnen beoordelen.
 • Het begrip schade en de verschillende soorten schade leren kennen.
 • Het leren kennen van verschillende kapitalisatiemethoden en ze hanteren om de omvang van de schadevergoeding in concrete gevallen te berekenen.


Leerinhoud
De studie van de Burgerlijke Aansprakelijkheid omvat vier delen :

Deel 1: Soorten aansprakelijkheid: objectieve, fout-, burgerlijke, contractuele, extracontractuele, strafrechtelijke aansprakelijkheid,samenloop en coëxistentie van verschillende soorten aansprakelijkheid.

Deel 2: Enkelvoudige aansprakelijkheid: foutvereiste: onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, overmacht, risicoaanvaarding, vrijwaringbedingen; causaliteit, equivalentieleer.

Deel 3: Samengestelde aansprakelijkheid: verschillende soorten samengestelde aansprakelijkheid, aansprakelijke personen, voorwerp van hun aansprakelijkheid en aard van het vermoeden.

Deel 4: Schade & schadeloosstelling: soorten schade, vergoeding van de schade, kapitalisatiemethoden

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de specifieke wetgeving en reglementering op de aangeboden verzekeringsproducten
 • Kennis van de vakliteratuur op fiscaal, sociaal, economisch en juridisch vlak
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van de verzekeringsproducten, hun mogelijkheden en beperkingen
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • De producten vergelijken en adviseren in overeenstemming met de economische, juridische, fiscale en sociale situatie van de klant
 • De snel evoluerende wetgeving op het terrein van verzekeringen, fiscaliteit en recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit controleren
 • Wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Relevante informatie verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken
 • De aansprakelijkheden van zowel particulieren als bedrijven kunnen afbakenen
Attitudes
Algemeen:
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Zin voor samenwerking
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Coördinatie met anderen
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Zin voor initiatief
 • Kunnen omgaan met informatie op economisch en juridisch gebied
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Bijhouden van vakliteratuur
 • Bereidheid om zich in een probleem te verdiepen
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Kritische zin tegenover eigen conclusies
 • Nauwkeurigheid(zie doelstellingen en leerinhoud)


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Syllabus tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Voor individuele vragen kan de student terecht bij de vaklector.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, leergesprekken,begeleide oefeningen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 100%.
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd 100 % schriftelijk examen.


OP-leden