VERZEKERINGEN B.A.
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stefaan DESENDER
Referentie RGBBRF03A01094
 
Trefwoorden
Verzekeringen BA, IWETO: s137

Doelstellingen
De student verwerft de nodige basiskennis en een juridisch inzicht in de belangrijkste burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren en bedrijven. Uitgaande van een theoretische opbouw en een wettelijke basis wordt d.m.v. toepassingen, voorbeelden en casussen, zowel een theoretisch als een praktische vorming beoogd.

Leerinhoud
 1. Verzekeringen B.A. Privé leven: studie van de risico's m.b.t. het privaat leven
 2. Verzekeringen B.A. Ondernemingen: studie van de risico's m.b.t. het beroepsleven
          - B.A. Uitbating
          - Toevertrouwde Goederen
          - B.A. na levering van goederen, diensten of werken
 3. Verzekeringen B.A. Motorrijtuigen: polisanalyse en schaderegelingstechnieken
 4. Professionele B.A. - verzekeringen


Begincompetenties
Voorkennis van Burgerlijke Aansprakelijkheid

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de specifieke wetgeving en reglementering van de belangrijkste burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren en bedrijven· Kennis van de vakliteratuur en de vakterminologie rond aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van de aansprakelijkheidsverzekering, hun mogelijkheden en beperkingen
 • Kennis van de technieken van risicobeheer m.b.t. het privaat en het beroepsleven
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties
 • Kennis van de actualiteit en de evoluties in het vakgebied
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Opvolgen van de evolutie in de vakgebieden
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Problemen onderkennen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • Informeren en adviseren van klanten op het vlak van aansprakelijkheidsverzekeringen
 • De producten vergelijken en adviseren in overeenstemming met de economische, juridische, fiscale en sociale situatie van de klant
 • De snel evoluerende wetgeving op het terrein van verzekeringen, fiscaliteit en recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit controleren
 • Wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Relevante informatie verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken
 • Termijnen respecteren en afspraken stipt nakomen
 • Correct de rechten en plichten van beide partijen in een contract aanduiden
 • De aansprakelijkheden van zowel particulieren als bedrijven kunnen afbakenen
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
Algemeen:
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Creativiteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Leergierigheid
 • Zelfvertrouwen
Algemeen beroepsgericht:
 • Coördinatie met anderen
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen omgaan met informatie op juridisch gebied
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Zin voor volledigheid
 • Oog voor details zonder zich erin te verliezen
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Bijhouden van vakliteratuur
 • Bereidheid tot permanente bijscholing op beroepsvlak
 • Bereidheid om zich in een probleem te verdiepen
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Kritische zin tegenover eigen conclusies


Leermaterialen
Syllabus "Verzekeringen BA"

Studiekosten
Syllabus aan de gangbare prijs.

Studiebegeleiding
De student kan met vragen terecht bij de vaklector.
Er is tevens begeleid zelfstandig leren voorzien.

Onderwijsvormen
Hoorcollege geactiveerd met analyse, wetgeving, rechtspraak, casussen en actuele onderwerpen en begeleid zelfstandig leren met paper.

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Mondeling examen: 70%
 • Permanente evaluatie: 30%
Tweede examenzittijd:
 • Mondeling examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: Mondeling examen: 70% en individuele opdracht: 30%
 • Tweede examenzittijd: Mondeling examen 100%


OP-leden