SOCIAAL RECHT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie Financie- en verzekeringswezen
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Veerle Schautteet
Referentie RGBBRF03A01090
 
Trefwoorden
Sociaal recht, IWETO: 143

Doelstellingen
 • Studenten wegwijs maken in de zeer snelle evolutie en voortdurende wijzigingen welke deze tak van het recht ondergaat
 • Kennis, inzicht en beroepsgerichte competenties verwerven in de sociale wetgeving
 • Teksten aangaande sociaalrechtelijke onderwerpen nauwkeurig kunnen interpreteren, beperkte juridische adviezen kunnen formuleren, de theorie in eenvoudige praktische casussen kunnen toepassen.
 • Opleiding dient gericht te zijn op levenslang leren


Leerinhoud
 • Collectieve arbeidsverhoudingen
 • De arbeidsovereenkomsten o.m. :
          - Proefbeding
          - Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
          - Einde van de arbeidsovereenkomst
          - Interim-arbeid
          - De arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid
 • De arbeidsreglementering
 • Sociale zekerheid: algemene organisatie en overzicht van de verschillende takken


Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist, doch de student moet wel over de generieke competenties beschikken waarover iedere student na het volgen van twee jaar hoger onderwijs beschikt.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de sociale wetgeving
 • Kennis van de specifieke wetgeving en reglementering op de aangeboden verzekeringsproducten
 • Kennis van de vakliteratuur op fiscaal, sociaal, economisch en juridisch vlak
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van de verzekeringsproducten, hun mogelijkheden en beperkingen
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • De producten vergelijken en adviseren in overeenstemming met de economische, juridische, fiscale en sociale situatie van de klant
 • De snel evoluerende wetgeving op het terrein van sociaal recht, financiën en verzekeringen, fiscaliteit, recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit controleren
 • Wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Relevante informatie verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken
 • De aansprakelijkheden van zowel particulieren als bedrijven kunnen afbakenen
 • Basisprincipes van de sociale wetgeving beheersen
Attitudes
Algemeen:
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Zin voor samenwerking
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Coördinatie met anderen
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Zin voor initiatief
 • Kunnen omgaan met informatie op economisch en juridisch gebied
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Bijhouden van vakliteratuur
 • Bereidheid om zich in een probleem te verdiepen
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Kritische zin tegenover eigen conclusies
 • Nauwkeurigheid


Leermaterialen
handboek

Studiekosten
Handboek: (± 25,00 euro)

Studiebegeleiding
Steeds mogelijkheid tot oplossen van individuele studieproblemen met de vaklector.
De lector zorgt voor de begeleiding, af en toe moeten de studenten zelfstandig opzoekingen doen en oefeningen voorbereiden.

Onderwijsvormen
Hoorcollege met nadruk op interactie tussen lector en studenten
Leergesprekken
Begeleide oefeningen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100 % mondeling examen.
  Theoretische vragen en praktische oefeningen
 • Tweede examenzittijd: 100 % mondeling examen.
  Theoretische vragen en praktische oefeningen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden