RISK- EN BANKMANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie Financie- en verzekeringswezen
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Francine VANDE GINSTE
Referentie RGBBRF03A01084
 
Trefwoorden
Risk- en bankmanagement, IWETO: S181 Financiële wetenschappen

Doelstellingen
In de internationale handel wordt iedere ondernemer en iedere bankier geconfronteerd met commerciële, politieke en wisselkoersrisico's.
Deze risico's hebben een belangrijke invloed zowel op de concurrentiepositie van de onderneming als op de resultaten van de bank.

De student wordt vertrouwd gemaakt met de verschillende technieken om deze risico's te beperken en in te dekken. Hij leert deze technieken toepassen in concrete situaties.
De toegenomen volatiliteit op de rentenmarkt dwingt de banken hun renteposities af te dekken.Van renterisico's zijn de ondernemingen zich doorgaans minder bewust. Nochtans hebben zij een directe impact op de marktwaarde van de onderneming. De student leert de verschillende rente-indekkingstechnieken kennen.

Leerinhoud
 • Risicoprofiel van ondernemingen en banken: commerciële, politieke, wisselkoers- en renterisico's.
 • Internationale betalingstechnieken.
 • Documentair incasso en internationale overschrijvingen
 • Praktijk van de documentaire kredieten.
 • Contantoperaties en termijncontracten voor valuta.
 • Valuta-opties.
 • Valuta- en rentefutures.
 • FRA's.
 • SWAPS
 • REPO'S.
 • Casestudies en oefeningen.


Begincompetenties
Basiskennis van renteberekening, kennis van handelsdocumenten en Incoterms.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de hierboven vermelde leerinhoud m.b.t. risk- en bankmanagement
 • Kennis van de vakliteratuur op financieel vlak
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van de financiële producten, hun mogelijkheden en beperkingen
 • Kennis van de technieken van risicobeheer
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de vakterminologie
 • Weten waar men zich kan bijscholen en wat men daaromtrent kan raadplegen
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Problemen onderkennen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • De financiële en economische realiteit via vakliteratuur volgen
 • De behoeften van cliënteel identificeren en analyseren
 • Een specifiek probleem kunnen herkennen, doordenken, formuleren en tot op het bot oplossen
 • De nodige bronnen kunnen raadplegen voor de oplossing van een probleem
 • De financiële consequenties van diverse benaderingen kunnen becijferen
 • Alternatieve scenario's kunnen formuleren
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
Algemeen:
 • Kritische ingesteldheid
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Leergierigheid


Leermaterialen
KBC. Financiële Praktijk van de Buitenlandse Handel. Brussel, juni 2003
Syllabus
Casestudies
De Tijd en financiële websites

Studiekosten
Kostprijs van de kopies vastgesteld door de hogeschool: 10 à 15 €.
Kosten verbonden aan tijdschriften en financiële informatiebronnen.

Studiebegeleiding
De student kan terecht bij de vaklector voor individuele studievragen.

Onderwijsvormen
Colleges aangevuld met leergesprekken.
Bespreken van casestudies.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden