ONGEVALLEN-, ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie Financie- en verzekeringswezen
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stefaan DESENDER
Referentie RGBBRF03A01080
 
Trefwoorden
Ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekeringen, IWETO: S137 Verzekeringsrecht, S143 Sociaal recht

Doelstellingen
 • Vertrekkend vanuit het wettelijke kader van de sociale zekerheid leer je de noodzaak van een private verzekering kennen en inschatten.
 • De student verwerft daarbij inzicht in de ongevallenpolissen, hospitalisatieverzekeringen en de verzekeringen tegen ziekte- en invaliditeit.
 • Dit stelt je in staat om deze verzekeringen via een kritische analyse bij uw potentiële klant te prospecteren.


Leerinhoud
 1. Persoonlijke ongevallen verzekeringen
 2. Verzekering Gewaarborgd Inkomen
 3. Wettelijk verplichte ziekteverzekering
 4. Hospitalisatieverzekering
 5. Zorgverzekering
 6. Fiscale Aspecten


Begincompetenties
Kennis van algemene verzekeringsbegrippen en fiscaliteit

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de producten m.b.t. ongevallen, ziekte- en invaliditeitsverzekeringen
 • Kennis van de specifieke wetgeving en reglementering op de aangeboden verzekeringsproducten
 • Kennis van de vakliteratuur op juridisch vlak
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van de verzekeringsproducten, hun mogelijkheden en beperkingen
 • Kennis van de technieken van risicobeheer
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties
 • Weten waar men zich kan bijscholen en wat men daaromtrent kan raadplegen
Vaardigheden
Algemeen:
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Documenten kunnen analyseren
 • Informatie analyseren en anomalieën opsporen
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Opvolgen van de evolutie in het vakgebied
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
 • Deontologisch omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • Informeren en adviseren van klanten op het vlak van ongevallen, ziekte- en invaliditeitsverzekeringen
 • De producten vergelijken en adviseren in overeenstemming met de economische, juridische, fiscale en sociale situatie van de klant
 • De snel evoluerende wetgeving op het terrein van verzekeringen volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit controleren
 • Wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Relevante informatie verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken
 • Discreet en volgens wettelijke bepalingen omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • De behoeften van cliënteel identificeren en analyseren
 • Correct de rechten en plichten van beide partijen in een contract aanduiden
Attitudes
Algemeen:
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Creativiteit
 • Leergierigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Discretie
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Zin voor initiatief
 • Kunnen omgaan met informatie op economisch en juridisch gebied
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Bijhouden van vakliteratuur
 • Bereidheid om zich in een probleem te verdiepen
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen


Leermaterialen
Syllabus van de vaklector.

Studiekosten
Syllabus + kopies tegen de gangbare prijs bepaald door de hogeschool extra muros activiteiten.

Studiebegeleiding
Studenten kunnen steeds terecht voor individuele vragen bij vaklector.


Onderwijsvormen
Een combinatie van leergesprek en doceren, oefeningen en toepassingen, aangevuld met het zelfstandig maken van een paper.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 70 % en paper 30%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens: Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden