ENGELS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Engels en Nederlands
Titularis Walter COLMAN
Referentie RGBBRE03A01070
 
Trefwoorden
Engels, IWETO-code: h360 Vreemde talenonderwijs en h570 Engelse taal en letterkunde

Doelstellingen
De student moet aan het eind van het 3de jaar de Engelse omgangstaal en de vakterminologie van de internationale handel en het goederentransport voldoende beheersen om zich vlot en zo correct mogelijk te kunnen uitdrukken in gesprekken met klanten en andere personen betrokken bij het expeditiegebeuren. Hij moet in staat zijn informatie te verstrekken en op een efficiënte manier problemen te behandelen. Deze mondelinge taalvaardigheid geldt zowel voor persoonlijk contact als voor telefonische communicatie. Verder moet de student ook de terminologie van Engelstalige vervoers-, douane- en verzekeringsdocumenten begrijpen om die documenten accuraat te kunnen invullen. Tot de beoogde schriftelijke taalvaardigheid behoren ook het schrijven en vertalen van vakgerichte brieven en faxberichten.

Leerinhoud
De thematisch gestructureerde cursus omvat de volgende topics en vaardigheden:
 • Terminologie eigen aan handels-, vervoers-, douane- en betalingsdocumenten en de context waarin ze gebruikt worden.
 • Basisterminologie van de verzekering, inz. goederentransport- en zeeverzekering.
 • Praktische conversatieoefeningen i.v.m. uiteenlopende aspecten van het internationale vervoer.
 • Reële telefoongesprekken: inwinnen en verstrekken van informatie over dienstregelingen, tarieven, verzekering, vervoers- en douanedocumenten; behandelen van problemen: vertraging bij verzending of levering, problemen met documenten, enz.
 • Schriftelijke communicatie: het opstellen van korte brieven en faxberichten, inz. i.v.m. schade aan goederen.
 • Invullen van enkele belangrijke documenten: B/L, AWB en CMR- vrachtbrief.


Begincompetenties
Voldoende grammaticale correctheid voor vlotte communicatie.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie in het Engels
Specifiek beroepsgericht:
 • Schriftelijke en mondelinge kennis Engels in beroepsgerichte situaties
 • Kennis van vakterminologie in het Engels i.v.m. expeditie, distributie en transport
Vaardigheden
Algemeen:
 • Zelfstandig werken
 • Communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Kunnen onderhandelen
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis (Engelstalige communicatie)
 • Schriftelijk rapporteren
 • Zich correct uitdrukken
 • Correcte telefonische communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Communicatief zijn naar interne en externe klanten
 • Contacten leggen met de diverse beroepsfederaties en instellingen, klanten
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van transport en logistiek
 • Alle mogelijke bronnen die logistieke, transportgebonden gegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Beroepsgerichte gegevens verzamelen, registreren en klasseren
 • Zich vlot zowel schriftelijk als mondeling uitdrukken in het Engels
Attitudes
Algemeen beroepsgericht:
 • Coördinatie met anderen
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
 • Assertiviteit
Specifiek beroepsgericht:
 • Dienstverlenende ingesteldheid naar klanten en medewerkers
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Kritische ingesteldheid


Leermaterialen
Syllabus opgesteld door vaklector.

Studiekosten
Tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool (± 250 blz.)

Studiebegeleiding
Voortdurende beoordeling van de progressie van de studenten en remediëring van eventuele problemen.

Onderwijsvormen
 • Leergesprek: de specifieke expeditieterminologie wordt aangeboden in bondige teksten en authentieke documenten, waarbij de studenten de inhoud van de begrippen zo duidelijk mogelijk met eigen woorden moeten trachten te verklaren.
 • Begeleid zelfstandig leren:
  • De vertrouwdheid met de termen die de studenten productief moeten kunnen hanteren wordt geconsolideerd door functionele conversaties en telefoongesprekken d.m.v. 'pair work'. De lector komt enkel tussen wanneer een probleem gesignaleerd wordt.
  • Het opstellen van brieven en faxberichten wordt in de klas toegelicht en een aantal oefeningen worden onder begeleiding van de lector uitgewerkt.
   De studenten dienen ook individuele opdrachten af te leveren, die achteraf klassikaal gecorrigeerd en besproken worden
 • Het invullen van documenten gebeurt op basis van schriftelijke instructies of van een luisteroefening.


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk: 60% en mondeling: 40%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk: 60% en mondeling: 40%
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden