TRANSPORTMANAGEMENT EN PROJECTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 200
Studiepunten [E] 8
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christa SYS
Referentie RGBBRE03A01067
 
Trefwoorden
Transportmanagement

Doelstellingen
Partim: transportmanagement
De cursus heeft als doel de student met alle facetten van een transportonderneming/-afdeling op leidinggevend vlak kennis te maken. Hij/zij moet inzien dat het beleid van een transportbedrijf in grote mate bepalend is voor het rendement en de factoren kennen die bijdragen tot de verbetering ervan.

Tevens is het opzet van de cursus de student, die immers later in een leidinggevende functie terechtkomt met verantwoordelijkheden voor de planning en de organisatie van transport en distributie, een inzicht te verschaffen in de technieken en praktische oplossingen van de transportoptimalisatie.

Anderzijds wordt de student ook geconfronteerd met de financiële afwikkeling van de genomen vervoersbeslissingen.

Partim: beroepsgerichte projecten
De belangrijkste doelstelling is een grotere zelfwerkzaamheid en kritische zin bij de student op te wekken en tegelijkertijd de integratie van meerdere disciplines te bevorderen. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op het optimaliseren van reeds vroeger verworven vaardigheden.
De studenten moeten problemen op het vlak van integrale logistiek kunnen herkennen, formuleren, analyseren en oplossen.
Zelfstudie en zelfstandig werk staan centraal en de nadruk ligt op taakgericht én probleemoplossend denken en werken.
Aan de hand van studieopdrachten informeert en documenteert de student zich omtrent de specifieke vaardigheden. Concrete oplossingen worden niet voorgeschoteld. Door het stellen van vragen stimuleert de lector het probleemoplossend denken.
De te ontwikkelen attitudes zijn: accuratesse, assertiviteit, contactbereidheid, imagobewustzijn, leergierigheid, loyaliteit, omgaan met stress, zin voor initiatief en samenwerking

Leerinhoud
Partim: Transportmanagement
Deel 1: De organisatie van de vervoerssector
Deel 2: Bedrijfseconomische optimalisering in het vervoer
 • Kostenberekening in vervoerbedrijven / prijsberekening in vervoerbedrijven
 • Wachttijd in vervoerbedrijven
 • Ritplanning
 • Fleetmanagement en investeringen in voertuigen
Deel 3: Telematica

Partim: Beroepsgerichte projecten
Alle logistieke aspecten (o.a. logistiek management, transportmanagement, verzendingen, sociale reglementeringen…) worden in de bedrijfsvoering geïntegreerd aan de hand van een vakoverschrijdende opdracht.

Begincompetenties


Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Weten waar men zich kan bijscholen en wat men daaromtrent kan raadplegen
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Kunnen argumenteren
 • Coördineren en een team sturen
 • Inzicht in menselijke verhoudingen
 • Sociaal vaardig zijn in team, o.a. bij het uitvoeren van opdrachten
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Schriftelijk rapporteren
 • Zich correct uitdrukken
 • Zelfstandig een rapport kunnen opstellen
 • Plannen op korte, middellange en lange termijn opstellen, en waar nodig bijsturen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
 • Op een kritische manier de zwakke en sterke punten van zowel personen als de organisatie achterhalen en waar nodig bijsturen
Attitudes
Algemeen:
 • Betrokkenheid
 • Zin voor samenwerking
 • Kritische ingesteldheid
 • Creativiteit
 • Oog voor kwaliteit
Algemeen beroepsgericht:
 • Coördinatie met anderen
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
 • Innovatiegerichtheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Planmatig en doelgericht werken
 • Kunnen omgaan met informatie op logistiek vlak
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Zin voor volledigheid
 • Bereidheid om oplossing stap voor stap te verfijnen


Leermaterialen
Handboeken of syllabus en losse kopies (partim transportmanagement).
Communicatie en coaching verloopt voor een deel via het leerplatform Dokeos (partim beroepsgerichte projecten)

Studiekosten
Handboeken tegen de gangbare prijs in de handel.
Syllabus en losse kopies tegen de kopieprijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Partim: transportmanagment:
De titularis is beschikbaar voor de vragen tijdens de lesweken.
De oefeningen en taken worden tijdens de les opgelost.

Partim: Beroepsgerichte projecten:
Alle betrokken lectoren geven de vereiste instructies, staan in voor de begeleiding en toetsing.
Tevens staan ze ook ter beschikking om vragen te beantwoorden en/of problemen te bespreken.

Onderwijsvormen
Partim: Transportmanagement:
Er wordt praktijkgericht gewerkt d.m.v. leergesprekken aangevuld met oefeningen.
Via zelfstudie worden de studenten aangezet om de vakliteratuur en internet te gebruiken als informatiebron.

Partim: Beroepsgerichte projecten:
Concrete, actuele toepassingen waarmee bedrijven en/of beroepsfederaties geconfronteerd worden.
Bij vragen of problemen stuurt de lector bij.
Doordat de klemtoon op praktijkopdrachten ligt, is er een permanente begeleiding, beoordeling en bijsturing.

Evaluatievorm
Eindbeoordeling:
 • Partim Transportmanagement: 60 % van de eindbeoordeling
 • Partim Beroepsgerichte projecten: 40% van de eindbeoordeling
Partim Transportmanagement:
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie 30 % + schriftelijk examen 70 %
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: individuele opdracht 30 % + schriftelijk examen 70 %
 • Tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen
Partim: Beroepsgerichte projecten:
 • Eerste examenzittijd: 100% quotering van de uit te voeren projecten en verslagen, door alle betrokken lectoren.
 • Tweede examenzittijd: 100% quotering van de uit te voeren projecten en verslagen, door alle betrokken lectoren.
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 100% quotering van de uit te voeren projecten en verslagen, door alle betrokken lectoren.
 • tweede examenzittijd: 100% quotering van de uit te voeren projecten en verslagen, door alle betrokken lectoren.
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden