IMPORT- EN EXPORTMANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 200
Studiepunten [E] 8
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Chantal De Fonseca
Referentie RGBBRE03A01065
 
Trefwoorden
BTW, douanewetgeving en accijnzen, Kredieten, zekerheden, Iweto: s186 internationale handel; s190 bedrijfsbeleid

Doelstellingen
Partim BTW, douanewetgeving en accijnzen
De inhoud en de werking van deze soorten belastingen bespreken.
Kunnen bepalen in welke situaties documenten (douanedocumenten, vergunningen, certificaten, aangiften…enz.) nodig zijn.
Douanetechnische begrippen zoals invoer, uitvoer, douanevervoer, entrepots, schorsingsregeling accijns ….enz. kennen en de hierop toe te passen of te gebruiken documenten kunnen aanduiden.Door oefeningen de nodige documenten leren gebruiken. ( Enig document, NCTS-begeleidingsdocumenten, Administratief Geleide document, …)

Partim kredieten:
De studenten aanleren hoe een kredietaanvraag wordt behandeld.
Hem/haar de meest geschikte kredietvorm aantonen voor een specifiek kredietbehoefte, met voorstel tot geschikte zekerheden als waarborg voor het krediet.
Case-studies inzake financiële analyse en doorlichting van bedrijven uit de sector.

Leerinhoud
Partim BTW, douanewetgeving en accijnzen
Een gestructureerde cursus.
Per thema aangepaste oefeningen.
Europese douaneregelgeving met uitvalsbasis het Communautair Douane wetboek.
 • Oorsprong van de goederen;
 • Het douanetarief;
 • De douanewaarde;
 • Douaneprocedures
 • Douaneregelingen
De accijnsregelgeving
BTW (intracommunautaire verkeer). Geïntegreerde toepassing waarin meerdere topics van de geziene leerstof aan bod komen.

Partim kredieten
Basiskennis van de kredietinstellingen en rentevorming;
Financieringstechnieken groter en kleiner dan 1 jaar;
Zekerheden tot waarborg van een krediet;
Case studies inzake financiële analyses van bedrijven uit de sector
Team work met mondelinge presentaties

Begincompetenties
Principes van internationale handel en BTW(partim douane)
Principes van financiële technieken (partim kredieten).

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van internationale handel
 • Kennis van douane, accijnzen en BTW
 • Kennis van de vakliteratuur
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Doorgedreven kennis van de financiële documenten, douanedocumenten.
 • Kennis van de actualiteit m.b.t. het beroep
 • Kennis vakterminologie en documenten
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Deontologisch omgaan met vertrouwelijke gegevens
Specifiek beroepsgericht:
 • De grote economische sectoren volgen
 • De financiële realiteit via vakliteratuur volgen
 • De informatie opzoeken, verzamelen, verwerken en bijhouden die nodig is om de handelstransactie, het vervoer, de opslag, de verwerking of de behandeling van de goederen te laten gebeuren conform de procedures en voorschriften vervat in de douane-, accijns- en BTW-wetgeving
 • Alle mogelijke bronnen die juridische fiscale, economische gegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Technische dossiers samenstellen
 • De douane- en accijnswetgeving mbt het internationaal verhandelen van goederen toepassen en opvolgen
 • De BTW-wetgeving mbt het internationaal verhandelen van goederen toepassen en opvolgen
 • Toepassen van de deontologische regels eigen aan het beroep
 • Kennis van het aangeven van douanedocumenten en rechten
 • "Heffingen en invoerrechten berekenen, berekenen van de accijnzen Verschuldigde bedragen innen "
Attitudes
Algemeen
 • Betrouwbaarheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Precisie en nauwkeurigheid
Specifiek beroepsgericht
 • Waakzaamheid tov de vertrouwelijkheid
 • Bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen
 • Zin voor volledigheid
 • Opvolging BTW-, douane- en accijnswetgeving
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Probleemoplossend werken
 • Kritische ingesteldheid


Leermaterialen
Handboek (boekhandel)
Begeleidende nota's, oefeningen en geïntegreerde toepassingen opgesteld door de vaklector (cursusdienst)
Syllabus vaklector

Studiekosten
Handboek tegen marktprijs.
Cursus a rato van de gangbare kopieprijs.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten.

Studiebegeleiding
Navraag aan de titularis in geval van studieproblemen.
Sturen en coachen van de studenten tijdens de sessies begeleid zelfstandig leren.

Onderwijsvormen
Interactief leergesprek gevolgd door oefeningen en lezingen.
Via leergesprekken en individuele oefeningen met de computer leer je de internetleeromgeving omtrent douane te verwerken en te gebruiken.
Via begeleid zelfstandig leren zal de lector je coachen en waar nodig bijsturen in de oefeningen.

Evaluatievorm
Partim BTW, douane en accijnswetgeving - 70% van de eindbeoordeling
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste en tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen
Partim: Kredieten - 30% van de eindbeoordeling
 • Eerste examenzittijd: 70% schriftelijk examen - 30% permanente evaluatie
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 70% schriftelijk examen en 30% individuele opdracht
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden