VERZENDINGEN II
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christa SYS
Referentie RGBBRE03A01064
 
Trefwoorden
Verzendingen, zeevaart en binnenvaart, IWETO-codes: t003-transporttechnologie, t300-technologie-van-de-scheepvaart, s151-zeevaartrecht, s136-transportrecht

Doelstellingen
Het vervoer en doen vervoeren van goederen krijgt een steeds belangrijkere plaats in de moderne samenleving en de globale wereld. Ook in het nationaal en internationaal transport en in de distributiesector speelt transport een belangrijke rol. In dit opleidingsonderdeel komen de vervoersmodi: zee- en binnenvaart aan bod. Tevens wordt stilgestaan bij Short Sea Shipping.Vanwege de grote concurrentie wordt voortdurend de vraag gesteld in hoeverre de bestaande en gebruikte methoden nog effectiever en kostenvriendelijker gemaakt kunnen worden. Hiervoor is een brede, praktisch georiënteerde en tevens theoretische vakkennis nodig bij een toekomstige beroepsuitoefening.

De studenten moeten op een efficiënte manier informatie hieromtrent analyseren en tegelijkertijd zich de attitude tot continue leren toe-eigenen door bvb. het opzoeken van artikels en informatie op het internet ter illustratie van de leerstof.

Leerinhoud
De cursus wordt opgesplitst in drie delen:
Het eerste deel (binnenvaart) vormt een aanloop tot een verdere uitdieping in de andere aanverwante maritieme vervoermodus.

In het tweede deel wordt, in het kader van de mobiliteitsproblematiek, stil gestaan bij het groeiend belang van Short Sea Shipping.

Het derde deel handelt over de internationale vervoersdrager, m.n. zeevaart. Hierbij worden de omgevingsfactoren nader onderzocht t.a.v. de andere vervoermodi.
De vervoersdrager s.s. wordt nader onderzocht en gekoppeld aan de economische activiteiten. Elk deel behandelt in concreto het vervoerdocument en een stroomschema naar aanverwante documenten wordt ontwikkeld samen met de dienstverleningen in een haven. Steeds wordt belang gehecht aan de actualiteit en een uitdieping ervan in capita selecta.

Begincompetenties


Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van maritiem vervoer: zeevaart, short sea - deep sea en binnenvaart
 • Kennis van de vakliteratuur
 • Kennis van de evoluties in eigen vakgebied
 • Doorgedreven kennis van de transportdocumenten
 • Kennis vakterminologie en documenten
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Opvolgen van de evolutie in het vakgebied en bedrijfstakken waarin men actief is
Specifiek beroepsgericht:
 • Onderhandelen met transporteurs, tussenpersonen en leveranciers
 • De maritieme realiteit via vakliteratuur volgen
 • De snel evoluerende wetgeving van maritieme transport volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 • Alle mogelijke bronnen die maritieme gegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Beroepsgerichte gegevens verzamelen, registreren en klasseren
Attitudes
Algemeen:
 • Klantgerichtheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Praktische gerichtheid
 • Opvolging van de transportwetgeving
 • Bijhouden vakliteratuur


Leermaterialen
Syllabus opgesteld door vaklectoren
Vakliteratuur

Studiekosten
Tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool.
Geraamd aantal pagina's: 400 (syllabus + oefeningen + artikels)

Studiebegeleiding
De titularis is beschikbaar voor vragen tijdens de lesweken.

Onderwijsvormen
Om de ontwikkelde doelstellingen te kunnen realiseren wordt er gewerkt met een interactief onderwijsleergesprek, waar nodig wordt gedoceerd, groepswerk wordt gestimuleerd en individuele oefeningen worden aangeboden die aansluiten bij de leerstof.
Via cases, video's en vervoerdocumenten worden de studenten met de bedrijfspraktijk geconfronteerd.
Gastsprekers worden uitgenodigd.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie 30% en schriftelijk examen 70%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 70% en individuele opdracht 30%
  Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%


OP-leden