VERZENDINGEN I
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 200
Studiepunten [E] 8
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christa SYS
Referentie RGBBRE03A01063
 
Trefwoorden
Verzendingen, wegvervoer, spoorvervoer en luchtvaart, IWETO-codes: t003-transporttechnologie, t280-technologie-van-het-wegvervoer, t290-technologie-van-het-spoorvervoer, t310-technologie-van-de-luchtvaart, s151-luchtrecht, s136-transportrecht

Doelstellingen
In dit opleidingsonderdeel wordt kennisgemaakt met de vervoersmodi WEG-, LUCHT- en SPOORTRANSPORT.
De cursus heeft tot doel de studenten vertrouwd te maken met de specifieke terminologie, met de gebruiken in de vervoerssectoren en met de vervoersdocumenten. De student moet in staat zijn de besproken transportwijzen met elkaar te vergelijken op verschillende gebieden, zodat hij de beste vervoerswijze kiest in functie van de aangeboden lading. De studenten moeten op een efficiënte manier informatie hieromtrent analyseren en tegelijkertijd zich de attitude tot continue leren toe-eigenen door bv. het opzoeken van artikels en informatie op het internet ter illustratie van de leerstof.

Leerinhoud
In het eerste deel maken de studenten kennis met het vervoer over de weg. Het dienstenpakket en de vervoersproblematiek van het wegvervoer wordt beknopt besproken. De vervoersovereenkomst wordt vervolgens uitvoerig bestudeerd. Na deze uiteenzetting moeten de studenten in staat zijn oefeningen te maken i.v.m. de inhoud en het toepassingsgebied van het CMR-verdrag en het invullen van de CMR-vrachtbrief. De voorwaarden tot toegang tot het beroep van de wegvervoeronderneming en de vereiste vergunningen komen aan bod. Na deze bespreking moeten de studenten in staat zijn te weten welke vergunningen nodig zijn voor welk vervoer. De studenten worden de basisprincipes i.v.m. het vervoer van gevaarlijke goederen bijgebracht. De voornaamste bedrijfsvoertuigen en de nodige boorddocumenten evenals de rij- en rusttijden komen aan bod.

In een tweede deel maken de studenten kennis met het vervoer per spoor. Om de huidige situatie van B-cargo te begrijpen, wordt er een korte historiek gegeven van de NMBS. Het aanbod van B-cargo wordt besproken, alsook de belangrijkste partners voor het goederenvervoer. Wanneer goederen aangeboden worden voor vervoer per spoor, moet een geschikte wagen gebruikt worden. Er wordt aandacht besteed aan het wagenpark, zodat de studenten in staat zijn een goede keuze te maken in functie van de goederen. De CIM-vervoerovereenkomst wordt besproken en aan het invullen van de vrachtbrief wordt eveneens aandacht besteed. Aan de hand van oefeningen worden de studenten aangeleerd hoe ze de vrachtbrief moeten invullen. Ook bij deze transportwijze worden de basisprincipes i.v.m. het vervoer van gevaarlijke goederen bijgebracht.

Het derde deel behandelt het luchtvervoer. Er wordt eerst een organisatorisch kader geschetst om daarna de goederen, hun kenmerken en geschiktheid voor luchtvervoer te bespreken. De typische kenmerken van een vliegtuig worden aangehaald. Het invullen van de vrachtbrief, de tussenpersonen en de aansprakelijkheid komen naast het tariefbeleid ook aan bod.

Begincompetenties


Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgerichtheid:
 • Kennis van wegvervoer
 • Kennis van luchtvervoer
 • Kennis van spoorvervoer
 • Kennis van nationale en internationale wetgeving voor het goederenvervoer, alsook voor gevaarlijke goederen
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Doorgedreven kennis van de transportdocumenten
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van de actualiteit m.b.t. het beroep
 • Kennis vakterminologie en documenten
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Problemen onderkennen
Specifiek beroepsgericht:
 • Onderhandelen met transporteurs, tussenpersonen en leveranciers
 • Communicatief zijn naar interne en externe klanten
 • Contacten leggen met de diverse beroepsfederaties en instellingen, klanten
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van transport
 • De grote economische sectoren volgen
 • De transportgebonden, realiteit via vakliteratuur volgen
 • De snel evoluerende wetgeving van transport volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 • Alle mogelijke bronnen die transportgebonden gegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Beroepsgerichte gegevens verzamelen, registreren en klasseren
 • De keuze maken tussen de verschillende transportmodi alsook de routeplanning opstellen, invoeren en opvolgen
 • Het goederenvervoer plannen, organiseren en opvolgen
 • Nationale en internationale verzendingen operationeel en commercieel afwikkelen
 • Goederenstromen coördineren en organiseren
 • De nationale en internationale wetgeving op het vlak van het goederenvervoer en de organisatie van dit vervoer toepassen
 • Prijsoffertes maken en controleren
Attitudes
Algemeen:
 • Klantgerichtheid
 • Precisie en nauwkeurigheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Opvolging van de transportwetgeving
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Bereidheid tot permanente vorming op beroepsvlak


Leermaterialen
Eigen cursus van de vaklector
Vakliteratuur

Studiekosten
De gemiddelde prijs per blad die in het departement gebruikelijk is.
Geraamd aantal pagina's: 350 (syllabus + oefeningen + artikelen).
Kosten verbonden aan eventuele studie-uitstappen, lezingen, opdrachten.

Studiebegeleiding
De titularis is beschikbaar voor vragen tijdens de lesweken (persoonlijk of via e-mail)

Onderwijsvormen
De leerstof wordt bijgebracht door een combinatie van doceren, leergesprekken en individuele oefeningen.
Via bedrijfsbezoeken, cases, video's en vervoerdocumenten worden de studenten met de bedrijfspraktijk geconfronteerd.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie 30% + schriftelijk examen 70%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: individuele opdracht 30% en schriftelijk examen 70%
 • Tweede examenzittijd100 % schriftelijk examen


OP-leden