LOGISTIEK MANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 200
Studiepunten [E] 8
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Fabienne MORNIE
Referentie RGBBRE03A01062
 
Trefwoorden
Logistiek Management, T003 Transporttechnologie

Doelstellingen
De bedoeling is een grotere zelfwerkzaamheid en kritische zin bij de student op te wekken. De problematiek van material management alsook productielogistiek wordt hier geanalyseerd en gesitueerd binnen het groter geheel van Logistiek Management. De studenten moeten de verschillende aspecten van material management en productiebeheer kunnen formuleren, analyseren, implementeren en toepassen.
De studenten moeten steeds in staat zijn om de juiste goederen, in de juiste hoeveelheid, in de juiste tijd, op de juiste plaats te brengen en wel tegen minimale kost.

De te ontwikkelen attitudes zijn: accuratesse, beslissingsvermogen, flexibiliteit, kritische ingesteldheid, assertiviteit, zelfstandigheid, contactbereidheid. De bedoeling is een grotere zelfwerkzaamheid en kritische zin bij de student op te wekken.
De studenten moeten individueel en (eventueel) in teamverband problemen op het vlak van integrale logistiek kunnen herkennen, formuleren, analyseren en oplossen.
Aan de hand van studieopdrachten informeert en documenteert de student zich omtrent de specifieke vaardigheden. Door het stellen van vragen stimuleert de lector het probleemoplossend denken.

Leerinhoud
Principes van voorraadbeheer, warehouse management, supply chain management, …Een efficiënt voorraadbeleid uitstippelen; juist omdat onze studenten niet enkel meer in de zuiver expeditiegebonden bedrijven terechtkomen, maar wel degelijk in verschillende branches kunnen worden tewerkgesteld is het noodzakelijk om hen inzicht te doen verwerven in de verschillende voorraadmodellen.

Het intern transport, de inrichting van een magazijn, de verschillende handling-, laad- en lostechnieken en de soorten verpakking worden ook besproken.
Aspecten van productiemanagement: MRP, JIT, …
Inrichting en werking van een productie-werkplaats, kostprijsbeheersing, cases.
Actuele topics komen aan bod.

Begincompetenties


Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van integrale logistiek
 • Kennis van material management en physical distribution
 • Kennis van de vakliteratuur op logistiek vlak
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Opvolgen van de evolutie in de vakgebieden en bedrijfstakken waarin men actief is en in het economisch leven in het algemeen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
Specifiek beroepsgericht:
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van transport en logistiek
 • De logistieke realiteit via vakliteratuur volgen
 • Alle mogelijke bronnen die logistieke gegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Logistieke aspecten in de bedrijfsvoering integreren, alsook logistieke problemen formuleren en oplossingen aanbieden
 • logistieke problemen formuleren, analyseren en oplossen een voorraadbeleid uitstippelen en bijsturen de ontvangst, de opslag, het intern transport en de verpakking van goederen coördineren
 • De totale logistiek kost van diverse benaderingen kunnen becijferen
 • Bevoorradingsprogramma's vastleggen
Attitudes
Algemeen:
 • Betrouwbaarheid
 • Kritische ingesteldheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen omgaan met informatie op logistiek vlak
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Zin voor volledigheid
 • Opvolging en toepassing van nieuwe trends in de logistiek
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Probleemoplossend werken
 • Kritische ingesteldheid


Leermaterialen
Syllabus vaklector

Studiekosten
Prijs per kopie wordt door de hogeschool bepaald.
Kosten verbonden aan de excursies, lezingen, opdrachten.

Studiebegeleiding
Studenten kunnen steeds de vaklector bevragen (in en na de les, via e-mail)

Onderwijsvormen
De theorie wordt opgebouwd aan de hand van vraag en antwoord.
Daarnaast wordt ook tijd besteed aan het ontdekken van vakliteratuur en het analyseren van teksten, bijkomende informatie zoeken, verwerken, rapporteren en eventueel klassikaal voorstellen.
Er wordt altijd praktijkgericht gewerkt door middel van oefeningen en excursies (cfr. Seminaries & projecten).

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 70 % schriftelijk examen en 30% permanente evaluatie
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste examenzittijd: 70% schriftelijk examen en 30% individuele opdracht
  Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden