FRANS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Frans en Nederlands
Titularis Godelieve LAMMENS
Referentie RGBBRE03A01058
 
Trefwoorden
Frans, IWETO-code: h460 Franse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • Teksten en artikels i.v.m. het bedrijfsveld kunnen analyseren en de inhoud ervan kunnen weergeven.
 • Zich zowel mondeling als schriftelijk correct en professioneel kunnen uitdrukken in beroepssituaties en bij het zoeken naar werk.
 • Algemeen economische en vakgerichte woordenschat actief kunnen toepassen en integreren.
 • Creatief en kritisch kunnen omgaan met informatiebronnen.
 • Informatie kunnen analyseren, synthetiseren en kritisch beoordelen.
 • Vakoverschrijdend leren werken en de kennis van de taal toepassen op de inhoud van de specifieke transportvakken.
 • In groep leren werken.


Leerinhoud
 • Authentieke teksten i.v.m. expeditie, distributie, transport en woordenschat rond beroepsgebonden thema's.
 • Grammaticale structuren worden herhaald en aangevuld waar nodig.
 • Schriftelijke communicatie: sollicitatie (c.v. en motivatiebrief), verslaggeving, correspondentie, … .
 • Mondelinge communicatie: sollicitatiegesprek en gesprekken in bedrijfsgebonden situaties (telefoneren, dialogen, …), beschrijvingen (bvb. van grafieken), presentatie van een actueel onderwerp, …
 • Lexicon van transporttermen


Begincompetenties
Beheersing kennis en vaardigheden eerste en tweede jaar.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie in het Frans
Specifiek beroepsgericht:
 • Schriftelijke en mondelinge kennis Frans in beroepsgerichte situaties
 • Kennis van vakterminologie in het Frans i.v.m. expeditie, distributie en transport
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig werken
 • Communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Kunnen onderhandelen
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis (meertalige communicatie)
 • Schriftelijk rapporteren
 • Zich correct uitdrukken
 • Zelfstandig een rapport kunnen opstellen
Specifiek beroepsgericht:
 • Communicatief zijn naar interne en externe klanten
 • Contacten leggen met de diverse beroepsfederaties en instellingen, klanten
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van transport en logistiek
 • Alle mogelijke bronnen die logistieke, transportgebonden gegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Beroepsgerichte gegevens verzamelen, registreren en klasseren
 • Zich vlot zowel schriftelijk als mondeling uitdrukken in het Frans
Attitudes
Algemeen beroepsgericht:
 • Coördinatie met anderen
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
 • Assertiviteit
Specifiek beroepsgericht:
 • Dienstverlenende ingesteldheid naar klanten en medewerkers
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Kritische ingesteldheid


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Prijs per kopie bepaald door de hogeschool. (syllabus max. 200 blz).
Kosten verbonden aan de opdrachten.

Studiebegeleiding
Op afspraak met de lector en via e-mail.

Onderwijsvormen
Hoor- en werkcolleges via vraag en antwoord, skimmen en scannen, vertalingen, dialogen, individueel werk en groepswerk.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 60% schriftelijk examen + 40% permanente evaluatie
 • Tweede examenzittijd: 60% schriftelijk examen en 40% mondeling examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd: 60 % schriftelijk examen en 40% mondeling examen


OP-leden