STAGE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 225.0
Totale studietijd [D] 625
Studiepunten [E] 25
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Fabienne MORNIE
Referentie RGBBRE03A01057
 
Trefwoorden
Stage

Doelstellingen
De stage moet de student de kans bieden kennis te maken met de beroepspraktijk.
Kennis, vaardigheden en attitudes bijgebracht in de driejarige opleiding krijgen een praktische toetsing in het werkveld en worden er tevens verder ontwikkeld.
Vooral de algemeen en specifiek beroepsgerichte competenties zullen in de stage verder ontwikkeld worden:
 • Uitdiepen van de theoretische kennis
 • Vaardigheden op het vlak van interpersoonlijke relaties, teamwork, omgaan met informatie, omgaan met taken, persoonlijk functioneren, redeneervaardigheid, en administratieve vaardigheden.
 • Attitudes zoals accuratesse, flexibiliteit, omgaan met stress, organisatievermogen, doorzettingsvermogen, kritische ingesteldheid, resultaatgerichtheid, respecteren van de eis tot vertrouwelijkheid inzake gegevens, contactbereidheid, leergierigheid, zelfstandigheid, zin voor samenwerking, assertiviteit,...
Door het maken van een eindwerk leert de student zelfstandig een rapport opstellen. Hij leert dat rapporteren daar waar nodig, dient beperkt te worden tot het essentiële en dat de conclusievorming eenduidig, klaar en coherent moet zijn.
De duur van deze stage is voldoende lang opdat de student zich volledig zou kunnen inleven in zijn werksituatie.
De student krijgt een inzicht in de verschillende beroepsmogelijkheden na deze driejarige opleiding en beschikt over de vereiste sollicitatievaardigheden

Leerinhoud
De stage duurt 3 maanden, nl. maart, april en mei. De stage kan plaats hebben in een transportbedrijf, een distributiecentrum, een logistieke afdeling of in de import/exportafdeling van een bedrijf.
Tijdens deze periode zal de student zelfstandig werken en meehelpen op het vlak van bijvoorbeeld:
 • verzendingen
 • douane
 • transportmanagement
 • transportverzekering
 • administratie
Je houdt een stagelogboek bij dat een beknopte beschrijving bevat van je stageactiviteiten gedurende de ganse stageperiode, en een korte persoonlijke evaluatie.
Daarnaast maakt de student ook een eindwerk waarvan het onderwerp wordt bepaald in samenspraak met de stagebegeleider en stagementor.
Dit eindwerk bestaat uit een praktische studie die aansluit bij de opleidingsinhouden van de optie Expeditie, distributie en transport en moet voor de student een meerwaarde betekenen in zijn curriculum.

In een seminarie rond solliciteren zal de student kennismaken met de verschillende beroepen waartoe hij werd opgeleid en komen sollicitatietrainingen aan bod.

Het eindwerk moet aan het departement in elektronische vorm worden afgegeven en eveneens in minimum 3 exemplaren op papier. De student bezorgt ook een exemplaar aan de stagegever.

Begincompetenties
De student beschikt over de basiscompetenties bijgebracht in de driejarige opleiding Expeditie distributie en transport.

Eindcompetenties
Vaardigeheden
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig werken
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
 • Teamgericht kunnen werkenKunnen argumenteren
 • Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • Kunnen onderhandelen
 • Sociaal vaardig zijn in team, o.a. bij het uitvoeren van opdrachten
 • Het efficiënt gebruik van kennisinfrastructuur (o.a. ICT)
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Documenten kunnen analyseren
 • Informatie analyseren en anomalieën opsporen
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Schriftelijk rapporteren
 • Zich correct uitdrukken
 • Correcte telefonische communicatie
 • Zelfstandig een rapport kunnen opstellen
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
 • Efficiënt werken, gericht op rendement
 • Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
 • Deontologisch omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • Langdurige concentratie
 • Problemen onderkennen
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
 • Communicatief zijn naar interne en externe klanten
 • Effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen.
 • De aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen
 • Technische dossiers samenstellen
 • Toepassen van de deontologische regels eigen aan het beroep
 • Via luisteren en vraagstelling tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen en daarbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
Attitudes:
 • Betrokkenheid
 • Integriteit
 • Zin voor samenwerking
 • Klantgerichtheid
 • Creativiteit
 • Oog voor kwaliteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Leergierigheid
 • Zelfvertrouwen
 • Discretie
 • Imagobewustzijn
 • Dienstverlenende gerichtheid
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
 • Flexibiliteit
 • Orde en netheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
 • Assertiviteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
 • Kwaliteitsbewustzijn, loyauteit, assertiviteit in contact met de werkgever
 • Waakzaamheid tov de vertrouwelijkheid
 • Bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klant
 • Assertiviteit, empathie, loyauteit, solidariteit, zin voor samenwerking in contact met de collega's
 • Dienstverlenende ingesteldheid naar klanten en medewerkers
 • Kunnen omgaan met conflicten
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Praktische gerichtheid
 • Oog voor details zonder zich daarin te verliezen
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Nauwkeurigheid inzake vraagstelling
 • Met doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin kunnen handelen
 • Bereidheid tot permanente vorming op beroepsvlak
 • Diplomatisch ingesteld zijn
 • sociaal kunnen functioneren in een bedrijfsomgeving
 • Stressbestendig zijn
 • Probleemoplossend werken
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Kritische ingesteldheid
Evaluatie van het eigen kunnen waar de grenzen van de bevoegdheid of kennis overschreden worden

Leermaterialen
Stage- informatiebrochures:
 • Praktische informatiebrochure stage Expeditie, distributie en transport
 • Administratief verloop van de stage


Studiekosten
Verplaatsingskosten naar stagebedrijf
Kosten verbonden aan het eindwerk
Kosten verbonden aan het seminarie solliciteren (raming: € 160)
Alle kosten verbonden aan de stage, met inbegrip van de kosten voor het medisch onderzoek, zijn ten laste van de student.

Studiebegeleiding
Persoonlijke begeleiding door een stagebegeleider (lector) en stagementor (bedrijf).

Onderwijsvormen
De student wordt in het stagebedrijf ingeschakeld op een logistieke werkpost. Na een korte inschakelperiode wordt de student aangezet om logistieke functies autonoom te vervullen. Daarnaast analyseert de student de activiteiten waaraan hij/zij kan deelnemen en voert een onderzoek of een studie uit die het stagebedrijf ten goede zou kunnen komen.
De stageactiviteiten moeten leiden tot een eindwerk waarin 3 aspecten aan de orde komen:· de beschrijving van de stageactiviteiten van de student
 • de kritische bespreking van een bezochte afdeling of dienst
 • een onderzoek of studie die verband houdt met het stagebedrijf of een opgegeven onderwerp door de stagebegeleider
Het stagebedrijf bepaalt de voertaal. Het eindwerk wordt (in principe) opgesteld in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen.

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
De beoordeling omvat 2 aspecten:
 • De quotering voor het presteren tijdens de stageperiode gebeurt door de stagebegeleider onder andere op basis van eigen bevindingen en het advies van de stagementor van het bedrijf.
 • Het eindwerk wordt beoordeeld op inhoud en vorm. Ook de mondelinge voorstelling/verdediging wordt geëvalueerd.
De verdeling is als volgt:
 • Evaluatie stage: 40%
 • Evaluatie eindwerk: 30%
 • Evaluatie mondelinge voorstelling/verdediging: 30%
Tweede examenzittijd:
 • De quotering voor het presteren in de stageperiode / het stagebedrijf wordt meegenomen naar de tweede zittijd.
  Het eindwerk wordt herwerkt en mondeling verdedigd.
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: idem reguliere student
 • Tweede examenzittijd: idem reguliere student
De student is verplicht zich in te schrijven voor een creditcontract.

OP-leden