BTW, DOUANE- EN ACCIJNSWETGEVING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Greta DE GLAS
Referentie RGBBRE03A01054
 
Trefwoorden
BTW, douanewetgeving en accijnzen, Iweto: s186 internationale handel, s141 Fiscaal recht

Doelstellingen
De inhoud en de werking van deze soorten belastingen bespreken. Kunnen bepalen in welke situaties documenten (douanedocumenten, vergunningen, certificaten, aangiften ... enz.) nodig zijn.
Douanetechnische begrippen zoals invoer, uitvoer, douanevervoer, entrepots, schorsingsregeling accijns ... enz. Kennen en de hierop toe te passen of te gebruiken documenten kunnen aanduiden.
Door oefeningen de documenten leren invullen (enig document, NCTS- begeleidingsdocumenten, Administratief Geleide documenten,...)

Leerinhoud
Een gestructureerde cursus. Per thema aangepaste oefeningen.
Europese douaneregelgeving met uitvalsbasis het Communautair Douane wetboek
 • Oorsprong van de goederen;
 • Het douanetarief;
 • De douanewaarde;
 • Douaneprocedures en - douaneregelingen.
De accijnsregelgevingBTW (intracommunautaire verkeer).
Geïntegreerde toepassing waarin meerdere topics van de geziene leerstof aan bod komen.

Begincompetenties
Principes van internationale handel en BTW.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van internationale handel
 • Kennis van douane, accijnzen en BTW
 • Kennis van de vakliteratuur
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Doorgedreven kennis van de douanedocumenten.
 • Kennis van de actualiteit m.b.t. het beroep
 • Kennis vakterminologie en documenten
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
 • Inzicht en doorzicht
Algemeen beroepsgericht:
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Deontologisch omgaan met vertrouwelijke gegevens
Specifiek beroepsgericht:
 • De informatie opzoeken, verzamelen, verwerken en bijhouden die nodig is om de handelstransactie, het vervoer, de opslag, de verwerking of de behandeling van de goederen te laten gebeuren conform de procedures en voorschriften vervat in de douane-, accijns- en BTW-wetgeving
 • Alle mogelijke bronnen die juridische fiscale, economische gegevens bevatten effectief en efficientefficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Technische dossiers samenstellen
 • De douane- en accijnswetgeving mbt het internationaal verhandelen van goederen toepassen en opvolgen
 • De BTW-wetgeving mbt het internationaal verhandelen van goederen toepassen en opvolgen
 • Toepassen van de deontologische regels eigen aan het beroep
 • Kennis van het aangeven van douanedocumenten en rechten
 • "Heffingen en invoerrechten berekenen, berekenen van de accijnzen Verschuldigde bedragen innen "
Attitudes
Algemeen
 • Betrouwbaarheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Deontologische principes eerbiedigen
Specifiek beroepsgericht
 • Waakzaamheid tov de vertrouwelijkheid
 • Bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen
 • Zin voor volledigheid
 • Opvolging financiële, BTW-, douane- en accijnswetgeving
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Probleemoplossend werken
 • Kritische ingesteldheid


Leermaterialen
Handboek (boekhandel)
Syllabus opgesteld door de vaklector (cursusdienst).

Studiekosten
Cursus ca. 400 blz en a rato van de gangbare kopieprijs.
Handboek tegen marktprijs.

Studiebegeleiding
Navraag aan de titularis, in geval van studieproblemen.

Onderwijsvormen
Interactief leergesprek met begeleide oefeningen en lezingen.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100 % schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden