LOGISTIEK MANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Fabienne MORNIE
Referentie RGBBRE03A01052
 
Trefwoorden
Logistiek management T003 Transporttechnologie

Doelstellingen
De problematiek van de productielogistiek wordt hier geïntegreerd in de logistieke keten.
De verschillende aspecten binnen productiebeheer kunnen formuleren, analyseren, implementeren en toepassen. Het rationaliseren van de goederenstromen binnen en buiten het bedrijf krijgt steeds meer aandacht in het bedrijfsleven.
De studenten moeten in staat zijn om de juiste goederen, in de juiste hoeveelheid, in de juiste tijd, op de juiste plaats te brengen en wel tegen minimale kost.

De bedoeling is een grotere zelfwerkzaamheid en kritische zin bij de student op te wekken. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op het optimaliseren van reeds vroeger verworven vaardigheden.

De studenten moeten (eventueel) in teamverband problemen op het vlak van integrale logistiek kunnen herkennen, formuleren, analyseren en oplossen. Zelfstudie en zelfstandig werk staan centraal en de nadruk ligt op taakgericht én probleemoplossend denken en werken. Aan de hand van studieopdrachten informeert en documenteert de student zich omtrent de specifieke vaardigheden. Door het stellen van vragen stimuleert de lector het probleemoplossend denken.

Leerinhoud
Aspecten van productiemanagement, materiaalbehoeftenplanning, capaciteitsplanning, JIT, … Inrichting en werking van een productie-werkplaats, kostprijsbeheersing, cases logistiek

Begincompetenties


Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van integrale logistiek
 • Kennis van de vakliteratuur op logistiek vlak
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Opvolgen van de evolutie in de vakgebieden en bedrijfstakken waarin men actief is en in het economisch leven in het algemeen
Specifiek beroepsgericht:
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van transport en logistiek
 • De logistieke realiteit via vakliteratuur volgen
 • Alle mogelijke bronnen die logistieke gegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Logistieke aspecten in de bedrijfsvoering integreren, alsook logistieke problemen formuleren en oplossingen aanbieden
Attitudes
Algemeen:
 • Betrouwbaarheid
 • Kritische ingesteldheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen omgaan met informatie op logistiek vlak
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Zin voor volledigheid
 • Opvolging en toepassing van nieuwe trends in de logistiek
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Probleemoplossend werken
 • Kritische ingesteldheid


Leermaterialen
Syllabus van de vaklector

Studiekosten
Prijs per kopie afhankelijk van het departement. ( 180 blz)

Studiebegeleiding
Studenten kunnen steeds de vaklector bevragen (in en na de les, via e-mail).
Kosten verbonden aan eventuele studie-uitstappen, lezingen, opdrachten.

Onderwijsvormen
De theorie wordt opgebouwd aan de hand van vraag en antwoord.
Daarnaast wordt ook tijd besteed aan het ontdekken van vakliteratuur en het analyseren van teksten, bijkomende informatie zoeken, verwerken, rapporteren en eventueel klassikaal voorstellen.
Er wordt altijd praktijkgericht gewerkt door middel van oefeningen.
De studenten krijgen ook zelfstudieopdrachten waarbij ze in groep of individueel een bepaald onderwerp moeten doorgronden aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Concrete, actuele toepassingen waarmee bedrijven en/of beroepsfederaties geconfronteerd worden. Bij vragen of problemen stuurt de lector bij.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 70 % schriftelijk examen en 30% permanente evaluatie.
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste examenzittijd: schriftelijk examen 70 % en individuele opdracht 30%
  tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%


OP-leden