VENNOOTSCHAPSRECHT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Frank DUQUET
Referentie RGBBRA03A01058
 
Trefwoorden
Vennootschapsrecht, IWETO codes S141 Fiscaal recht en S192 Boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
 • Het verwerven van inzicht in de belangrijkste commerciële en niet-commerciële samenwerkingsvormen naar Belgisch recht.
 • Het verwerven van grondige kennis m.b.t. de belangrijkste vennootschapsvormen.
 • Het efficiënt opzoeken van juridische informatie, inzonderheid het gebruik van het Wetboek van Vennootschappen.
 • Het kunnen opsporen, inventariseren en verzamelen van bronnen, die juridische gegevens bevatten, en de aldus verkregen informatie kunnen toetsen aan de bestaande wetgeving en kunnen toe- of inpassen in de eigen (werk)situatie.
 • Problemen kunnen onderkennen en oplossen, een gemotiveerd standpunt kunnen formuleren en het standpunt van anderen kunnen analyseren en becommentariëren.


Leerinhoud
Verenigingen en vennootschappen.
Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen en aan alle rechtspersonen (oprichting, bestuur en vertegenwoordiging, inbreng, aansprakelijkheid, winstverdeling, controle, nietigheid, ontbinding).

De vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid: maatschap, tijdelijke handelsvennootschap en stille handelsvennootschap.
De personenvennootschappen: vennootschap onder firma en gewone commanditaire vennootschap ( oprichting, aansprakelijkheid van vennoten, overdracht van deelneming, duur en ontbinding).
De kapitaalvennootschappen: naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen (oprichting,effecten,organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding).
De besloten vennootschappen (CVOA, CVBA en BVBA) (oprichting, effecten, organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding).
Vennootschap met een sociaal oogmerk en VZW's.
Herstructurering van vennootschappen: fusie, splitsing, inbreng.
Omzetting van vennootschappen.
Het economisch samenwerkingsverband en Europese vennootschap.

Begincompetenties
De reeds verworven beginselen van het burgerlijk recht, inzonderheid het verbintenissen- en contractenrecht en het handelsrecht.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van vennootschapsrecht (zie leerinhoud)
 • Kennis van de bronnen die boekhoudkundige en juridische gegevens bevatten
 • Kennis van de juridische basisbeginselen van het vennootschapsrecht
 • Kennis van juridische en accountancy documenten
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroepsspecifiek:
 • Documenten i.v.m. vennootschapsrecht) kunnen analyseren
Specifiek beroepsgericht:
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van vennootschapsrecht volgen
 • De aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen
 • Kunnen omgaan met informatie op juridisch en accountancy-vlak
 • Via luisteren en vraagstelling tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen en daarbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
Algemeen beroepsgericht:
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren


Leermaterialen
GEINGER H. en HEIJERICKN., Inleiding tot het vennootschapsrecht, Brugge, Die Keure, Wetboek ven Vennootschappen.
Eigen cursus.

Studiekosten
Handboek: gangbare marktprijs.
Cursus: € 4 (ongeveer).
Wetboek (marktprijs).

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen stellen, klassikaal en individueel indien nodig.

Onderwijsvormen
Doceermethode afgewisseld met leergesprekken.
Begeleide oefeningen en zelfstudieopdrachten.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 20% permanente evaluatie en 80% schriftelijk examen (gedeeltelijk met behulp van het wetboek)
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen (gedeeltelijk met behulp van het wetboek)
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen (gedeeltelijk met behulp van het wetboek)


OP-leden