VENNOOTSCHAPSBELASTING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els CATTOIR
Referentie RGBBRA03A01055
 
Trefwoorden
Vennootschapsbelasting, IWETO-code: S141 Fiscaal recht

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel vennootschapsbelasting zal je een grondig inzicht verschaffen in deze materie, waarbij telkens verwezen wordt naar de boekhouding van de onderneming. Op het einde van het academiejaar kan je het aangifteformulier correct invullen en de vennootschapsbelasting berekenen met en/of zonder de nodige fiscale software. Hoofddoel is de vennootschapsbelasting te bekijken vanuit het standpunt van de accountant

Leerinhoud
 1. Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting
 2. Krachtlijnen van de vennootschapsbelasting
 3. Studie van de belastbare inkomsten
 4. De beroepskosten
 5. De in principe belastbare winst
 6. Bepaling van de belastbare winst
 7. Berekening van de belastingen
 8. Cases


Begincompetenties
Voorkennis: principes van de personenbelasting

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van fiscaliteit vennootschapsbelasting (zie leerinhoud)
 • Kennis van de bronnen die fiscale gegevens bevatten
 • Kennis van de vakliteratuur op fiscaal vlak
 • Kennis van de evoluties op fiscaal recht
 • Kennis van fiscale documenten
 • Kennis van de wettelijk vereiste stukken
 • Kennis van de informatiedragers die nodig zijn om de wettelijk vereiste stukken op te maken· Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Opvolgen van de evolutie in de vakgebieden en bedrijfstakken waarin men actief is en in het economisch leven in het algemeen
 • Zich correct uitdrukken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van boekhouding en fiscaliteit
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van fiscaliteit volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 • Eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Alle mogelijke bronnen die fiscale gegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen.
 • Technische dossiers samenstellen
 • De vennootschapsbelasting beheersen en opvolgen
 • Kunnen omgaan met informatie op fiscaal vlak
Attitudes
Algemeen:
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
Specifiek beroepsgericht:
 • Graag met cijfers werken
 • Opvolging fiscaal recht
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Bereidheid tot permanente vorming op beroepsvlak


Leermaterialen
"Vennootschapsbelasting" Jos Vervoort, uitgeverij Pelckmans

Studiekosten
Handboek: kostprijs ± 25,00 euro

Studiebegeleiding
Met vragen kan je steeds bij de lector terecht en via begeleid zelfstandig leren worden individuele problemen aangepakt.

Onderwijsvormen
Het theoretisch gedeelte wordt klassikaal behandeld.
De praktische toepassingen werken de studenten individueel of in groep uit, tijdens de werkcolleges.
De oplossingen worden klassikaal besproken.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: mondeling 50% en schriftelijk examen 50%
 • Tweede examenzittijd: mondeling 50% en schriftelijk examen 50%
 • Studenten ingeschreven enkel voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student student


OP-leden