PERSONENBELASTING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Peter Wante
Referentie RGBBRA03A01054
 
Trefwoorden
Personenbelasting, IWETO-code S141, Fiscaal recht

Doelstellingen
De doelstelling is dat men een algemeen inzicht verwerft in de belastingen, en meer in het bijzonder in de personenbelasting, met als bijzondere doelstelling, het correct kunnen invullen van de aangifte.

Leerinhoud
Grondregels van het Belgisch fiscaal recht.
Indeling van de belastingen.
Grondige studie van de personenbelasting:
 • Belastingplichtigen
 • Belastbare inkomsten: Onroerende inkomsten (O.I.), Roerende inkomsten (R.I.), Bedrijfsinkomsten (B.I.), Diverse inkomsten (D.I.)
 • Voorheffingen en voorafbetalingen
 • Aftrekken die in mindering komen van het totale netto inkomen
 • Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering
 • Aanslagberekening
 • Procedure
 • Gebruik van de fiscale software


Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Fiscaliteit personenbelasting (zie leerinhoud)
 • Kennis van de bronnen die juridische en fiscale gegevens bevatten
 • Kennis van de vakliteratuur op fiscaal, … vlak
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van fiscale documenten
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Documenten kunnen analyseren
Algemeen beroepsgericht:
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Opvolgen van de evolutie in de vakgebieden en bedrijfstakken waarin men actief is en in het economisch leven in het algemeen
 • Efficiënt werken, gericht op rendement
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
 • Fiscale softwarepakketten toepassen (de meest recente ivm het beroep)
Specifiek beroepsgericht:
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van fiscaliteit
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van fiscaliteit en fiscaal recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 • Alle mogelijke bronnen die fiscale gegevens bevatten effectief en efficieënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen.
 • De aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen
 • Technische dossiers samenstellen
 • De aangifte in de personenbelasting opmaken
 • Kunnen omgaan met informatie op economisch, juridisch en accountancy-vlak
Attitudes
Algemeen:
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
Specifiek beroepsgericht:
 • Graag met cijfers werken
 • Opvolging fiscaal recht
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Bereidheid tot permanente vorming op beroepsvlak


Leermaterialen
Handboek

Studiekosten
Handboek (± 25,00 euro)
Kopies tegen de kostprijs bepaald door de hogeschool

Studiebegeleiding
Met vragen kan je steeds bij de lector terecht en via begeleid zelfstandig leren worden individuele problemen aangepakt.

Onderwijsvormen
Hoorcollege met vele oefeningen en casussen.
In begeleide zelfstudie het oplossen van oefeningen en casussen.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: mondeling examen: 50% en schriftelijk examen 50 %
 • Tweede examenzittijd: mondeling examen: 50% en schriftelijk examen 50 %
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd: mondeling examen 50% en schriftelijk examen 50 %


OP-leden