BTW EN CASESTUDIES
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christine Vanheuverzwijn
Referentie RGBBRA03A01053
 
Trefwoorden
BTW en case studies, IWETO-code, S141-fiscaal recht

Doelstellingen
De cursus BTW en casestudies moet worden gezien als een aanvulling op de cursus Algemeen Boekhouden.De student moet de basisinhoud van de BTW-wetgeving kennen, moet tevens de inhoud en de wettelijke termijnen voor indiening van de wettelijk vereiste stukken zoals de BTW-aangifte kennen.
Deze basiskennis wordt grondig ingeoefend zodat ze als parate kennis aanwezig is. De nadruk ligt vooral op de toepassing van de wetgeving: via praktische oefeningen op het verwerken van de facturen en op het invullen van de periodieke BTW-aangifte krijgt de student inzicht in de betrokken wetgeving.

Daarna volgt een meer grondige studie van de elementaire begrippen (basiskennis) uit het BTW- Wetboek. Via praktijkgerichte oefeningen op de verwerking van de BTW-wetgeving in de boekhouding wordt de student aangeleerd om accuraat te werken en wordt de nadruk gelegd op zin voor orde; de kwaliteit van fiscale documenten wordt immers bepaald door volledigheid (formeel en inhoudelijk) en cijfermatige juistheid.

De attitude leergierigheid moet worden bijgebracht. De student leert de vakliteratuur op fiscaal vlak kennen, raadplegen en leert omgaan met de informatie. Concrete en actuele BTW-problemen leert hij/zij onderkennen en oplossen via opzoekingswerk in wetteksten, aanschrijvingen, publicaties en tijdschriften, internet. De student moet worden bewust gemaakt van de noodzaak tot accurate toepassing van de snel wijzigende BTW-wetgeving en de daaruit volgende noodzakelijke bereidheid tot permanente bijscholing (studiedagen, seminaries, bijscholing...).
De student verwerft inzicht in de beginselen van de Registratie- en Successierechten.

Leerinhoud
Elementaire begrippen van de BTW
 • Algemeenheden
 • De belastbare handelingen
 • De BTW-belastingplichtige
 • Belastbare verrichtingen: levering van goederen, verrichten van diensten, invoer en intracommunautaire verwervingen, instelling van uitvoer en intracommunautaire leveringen
 • Maatstaf van heffing, tarieven
Verplichtingen voor de heffing van de BTW
 • Aangifte van beroepswerkzaamheid, BTW-registratienummer
 • Facturering
 • Aangifte
Uitdieping BTW
 • Herzieningen
 • Teruggaaf van de belasting
 • Jaarlijkse opgave van de afnemers belastingplichtige
 • Bijzondere regelingen ivm Intracommunautaire handelingen (+Intracommunautaire opgave)
 • De gemengde belastingplichtige
 • Bijzondere stelsels (forfaitaire regeling inzake BTW, belastingheffing over de winstmarge)
Actualiteit

Beginselen van Registratie- en Successierechten
 • Registratierechten: formaliteiten, tarieven, algemene regels, bepaling van de belasting,…
 • Successierechten: formaliteiten, tarieven, algemene regels, bepaling van de belasting,…
Casestudies

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
Kennis:
Specifiek beroepsgericht:
 • Fiscaliteit BTW-wetgeving (zie leerinhoud)
 • Kennis van de bronnen die boekhoudkundige, juridische, sociale, economische gegevens bevatten
 • Kennis van de vakliteratuur op fiscaal, sociaal, economisch, juridisch, accountancy,...vlak
 • Kennis van juridische, economische, accountancy documenten.
 • Kennis van de wettelijk vereiste stukken
 • Kennis van de informatiedragers die nodig zijn om de wettelijk vereiste stukken op te maken
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden:
Algemeen:
 • Actualiseren van kennis
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
Specifiek beroepsgericht:
 • Alle mogelijke bronnen die boekhoudkundige, juridische fiscale, sociale, economische gegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen.
 • BTW-aangifte opstellen
Attitides:
Specifiek beroepsgericht:
 • Graag met cijfers werken


Leermaterialen
Jos Vervoort: Belasting over de Toegevoegde Waarde-Basiscursus met geactualiseerd wetboek. Uitgeverij Pelckmans.
Syllabus Registratie- en Successierechten.
Bijlagen: oefeningen, aanvullingen, cases en praktijkdocumenten, oefeningen opgesteld door de vaklector.

Studiekosten
Handboek: tegen gangbare marktprijs (circa 25 euro)
Bijlagen: tegen gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool (circa 7 euro)

Studiebegeleiding
Sturen en coachen van de studenten bij het voorbereiden van de cases.
Klassikale verbetering en bespreking van de cases.
De vaklector is bereikbaar voor vragen (persoonlijk of via zijn e-mailadres).
Begeleid zelfstandig leren.

Onderwijsvormen
 • Hoorcollege
 • Leergesprek
 • Begeleide oefeningen onder de vorm van cases met praktijkdocumenten
 • Begeleid zelfstandig leren: cases, studie van fiscale teksten en actuele problemen.


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd 100 % schriftelijk examen.


OP-leden