FINANCIEEL BEDRIJFSBEHEER
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 50.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Arthur WATERBLEY
Referentie RGBBRA03A01052
 
Trefwoorden
Financieel bedrijfsbeheer, budgettering, financieringsbeleid, investeren, waardebepaling, IWETO-code S190, Bedrijfsbeleid

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel heeft als doel de studenten inzichtte laten verwerven in begrippen, methodes en theorieën aangaande investerings-, financierings- en budgetteringsproblemen.
Ze leren accuraat praktijkgerichte budgetterings- en financieringsvraagstukken en beleidsproblemen oplossen en krijgen inzicht in het gebruik van boekhoudkundige en extra-comptabele gegevens voor budgettering en financiering. Ze moeten in staat zijn financiële rapporten op te maken en cijfermateriaal kritisch, voorzichtig, objectief, accuraat en met de nodige realiteitszin interpreteren en analyseren om de nodige bijsturingen te kunnen doen

Leerinhoud
1. Partim Budgettering
 • Oprichting en financieel plan
 • Verkoop- en verkoopkostenbudgetten
 • Productie- en investeringsbudget
 • Kostenbudgetten
 • Masterbudget met liquiditeitsbudgetten
 • Zero base budgettering
2. Partim Financieel beheer
 • Omvorming in nieuwe financiële constructies
 • Prestatiemeting met boordtabel en BSC en interne rapportering
 • Investeringscalculaties
 • Waardebepaling
 • Liquiditeitsbeheer
 • Basisfinanciering
 • Optimale vermogensstructuur
 • Rentabiliteitsadvisering
 • Financiële herstructurering


Begincompetenties
Basiskennis van boekhouden

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis i.v.m. budgettering en financieel beheer (zie leerinhoud)
 • Kennis van vakterminologie op accountancyvlak
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Actualiseren van kennis
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Plannen op korte en middellange termijn opstellen, en waar nodig bijsturen
 • Problemen onderkennen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
 • Op een kritische manier de zwakke en sterke punten van zowel afdelingen als van de organisatie achterhalen en waar nodig bijsturen
 • Proberen inzicht te verwerven in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • Informeren en adviseren van klanten of bedrijfsleiding op financieel vlak
 • Kunnen omgaan met informatie op financieel en accountancyvlak
 • De financiële consequenties van diverse benaderingen kunnen becijferen
 • Alternatieve scenario's kunnen formuleren
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Resultaatgerichtheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Praktische gerichtheid
 • Waarde toevoegen aan de beschikbare informatie
 • Interesse om met cijfers te werken


Leermaterialen
Partim Budgettering:
boek van A. Waterbley: "Budgettering"

Partim Financieel beheer:
boek van A. Waterbley: "Financiering"

Studiekosten
Partim Budgettering:
handboek 30 EUR (marktprijs - raming)

Partim Financieel beheer:
handboek 30 EUR (marktprijs - raming)

Studiebegeleiding
 • Lector is coach, tutor en mentor
 • Altijd gelegenheid tot vraagstelling


Onderwijsvormen
 • Hoorcollege
 • Leergesprek
 • Bedrijfsvoorbeelden en oefeningen


Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Partim Budgettering: 50% van totale punten waarvan schriftelijk examen 80% en permanente evaluatie 20%
 • Partim Financieel beheer:50% van totale punten waarvan schriftelijk examen 80% en permanente evaluatie 20%
Tweede examenzittijd:
 • Partim Budgettering: 50% van totale punten waarvan schriftelijk examen 100%
 • Partim Financieel beheer:50% van totale punten waarvan schriftelijk examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • eerste en tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen
 • partim Budgettering: 50 % van de eindbeoordeling
 • partim Financieel beheer 50 % van de eindbeoordeling
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden