ANALYTISCH BOEKHOUDEN EN KOSTENCALCULATIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Romain BLEYAERT
Referentie RGBBRA03A01051
 
Trefwoorden
Analytisch boekhouden, kostencalculatie en kostenbeleid, IWETO-code S190 Bedrijfsbeleid S192 Boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in het complex geheel van kosten- en kostprijscalculaties.
 • Cijfermatig kritisch, voorzichtig, objectief, accuraat en met de nodige realiteitszin gegevens kunnen analyseren en interpreteren om de nodige bijsturingen te kunnen doen.
 • Het kunnen gebruiken van analytische rekeningen om een periodieke analyse van de resultaten mogelijk te maken.
 • Het analyseren van resultaten in een analytische boekhouding, verwijzend naar de diverse standpunten inzake kostprijscalculatie en rekening houdend met de organisatorische structuur van de onderneming en de diverse productiestructuren.
 • Inzicht in de boekhouding als informatieverschaffer voor het bedrijfsbeleid (decision making) en de controle (interne en externe audit)


Leerinhoud
Partim Analytisch boekhouden
 • Bespreking algemene begrippen
 • Periodieke resultaatberekening
 • Analytisch exploitatieboekhouden in productieondernemingen
 • Gebruik van diverse calculatiemethodes en hun mogelijke verwerking in de boekhouding (full cost, ABC)
Partim Kostencalculatie
 • Capaciteit en bezetting
 • Kostensoorten en -gedrag
 • Full cost en standaardkostprijs
 • Activity Based Management
 • Direct costing
 • Omzetbepaling en resultaatberekening


Begincompetenties
Basiskennis boekhouden

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van analytisch boekhouden (zie leerinhoud)
 • Kennis van kostencalculatie (zie leerinhoud)
Vaardigheden
Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen omgaan met informatie op accountancy-vlak
 • De analytische boekhouding doorzien en het verband leggen met de algemene boekhouding
 • De financiële consequenties van diverse benaderingen kunnen becijferen
 • Alternatieve scenario's kunnen formuleren
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
 • Financiële administratie bijhouden: facturatie, lonen en andere personeelkosten, rekening leveranciers,…
 • Loonberekening en administratie
 • Prijsoffertes maken en controleren
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Resultaatgerichtheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Praktische gerichtheid
 • Waarde toevoegen aan de beschikbare informatie
 • Graag met cijfers werken


Leermaterialen
Handboek : Cost Accounting-deel Analytisch Exploitatieboekhouden van M. Erlingen Uitgeverij Den Arend.
Syllabus met praktijkdocumentatie en cases.
Gebruik van wetteksten/adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Actuele informatie individueel op te zoeken op websites
Handboek A. Waterbley: Kostenbeleid, MAKLU, Antwerpen

Studiekosten
Marktprijs handboeken
Syllabus tegen de kopieprijs bepaald door de hogeschool
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten

Studiebegeleiding
Begeleide uitwerking oefeningen op Excel en verdere uitdieping

Onderwijsvormen
Hoorcolleges: aangevuld met oefeningen

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Kostencalculatie 40% der totale punten, waarvan 20% permanente evaluatie en 80% schriftelijk examen
 • Analytisch Boekhouden: 60 % der totale punten: schriftelijk examen
Tweede examenperiode:
 • Kostencalculatie 40% der totale punten: schriftelijk examen
 • Analytisch Boekhouden: 60 % der totale punten: schriftelijk examen
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • eerste en tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen (40% kostencalculatie - 60% Analytisch boekhouden)
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden