FINANCIňLE ANALYSE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Petra FERYN
Referentie RGBBRA03A01050
 
Trefwoorden
Financiële analyse, S 190 bedrijfsbeleid, S 192 boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
Naast het opstellen van een jaarrekening moet de student een volledige financiële analyse kunnen uitvoeren en daaruit conclusies formuleren over de werking van het bedrijf. De student moet bewust worden gemaakt van de noodzaak om periodiek financiële analyses uit te voeren, teneinde aan het bedrijfsmanagement de nodige beleidsinformatie (bedrijfseconomisch advies) te bezorgen. In het kader van 'Adviesverstrekking en besluitvorming als dienstverlening t.a.v. het cliënteel' moet de student in staat zijn boekhoudstaten te analyseren en financiële kerncijfers te interpreteren.Om hierbij alternatieve scenario's op te stellen moet hij/zij bereid zijn zich diepgaand in een probleem te verdiepen en om uiteindelijk tot een advies te komen moet hij/zij blijk geven van een kritische ingesteldheid en beoordelingsvermogen.Via de oefeningen leert de student omgaan met informatie, wordt er aangeleerd om accuraat te werken (het voortdurend uitvoeren van de nodige controles zorgt ervoor dat fouten vermeden worden en dat alzo een maximale nauwkeurigheid bereikt wordt) en wordt de nadruk gelegd op zin voor orde. Via groepswerk leert de student samenwerken, kritisch denken en in teamverband duidelijke conclusies vormen.

Leerinhoud
Om de financiële toestand evenals de evolutie in het verleden van de ondernemingen te ontleden moet de jaarrekening grondig gekend zijn. Daarom worden de waarderingsregels kort herhaald en worden oefeningen gemaakt op het samenstellen van de jaarrekening. Op basis van een correcte jaarrekening wordt er overgegaan tot het opmaken van de analysebalans, analyseresultatenrekening en analyseresultaatverwerking. Aan de hand van een horizontale en verticale analyse van de jaarrekening worden belangrijke mutaties in tijd en structuur onderzocht.
Aan de hand van een aantal ratio's voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit wordt de financiële gezondheid van een onderneming beoordeeld. Tenslotte worden ook de vermogensstromen en kasstromen in een onderneming geanalyseerd en geïnterpreteerd om daaruit conclusies en prospecties voor de toekomstige financiële situatie af te leiden.

Begincompetenties
Voorkennis van Algemeen en Vennootschapsboekhouden
Vlot kunnen werken met spreadsheets (Office-software)

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Inzicht in de inhoud van de posten van de jaarrekening
 • Kennis van de waarderingsregels
 • Kennis van de analysetechnieken (zie leerinhoud)
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Zich correct uitdrukken
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • De aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen
 • Snel de financiële gezondheid van een onderneming aflezen uit een jaarrekening
 • Via luisteren en vraagstelling tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen en daarbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
Algemeen:
 • Kritische ingesteldheid
 • Creativiteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
Specifiek beroepsspecifiek:
 • Oog voor details zonder zich daarin te verliezen
 • Graag met cijfers werken
 • Bereidheid zich diepgaand in een probleem te verdiepen
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Kritische zin tegenover eigen conclusies


Leermaterialen
Syllabus (± 300 blz.).

Studiekosten
Gangbare prijs per fotokopie.

Studiebegeleiding
Begeleid zelfstandig leren.

Onderwijsvormen
Hoorcollege aangevuld met voorbeelden en oefeningen (zowel individuele oefeningen als groepswerk), begeleid zelfstandig leren: begeleid uitwerken van een case, een financiële analyse van een onderneming

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 40 % permanente evaluatie en 60 % schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • eerste examenzittijd: 60 % schriftelijk examen en 40 % individuele opdracht
 • tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen


OP-leden