ALGEMEEN EN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (INCL.CASES)
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 75.0
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 375
Studiepunten [E] 15
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Arlette Van Hecke
Referentie RGBBRA03A01049
 
Trefwoorden
Algemeen en vennootschapsboekhouden IWETO code S1902 boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
 • De algemene handelsverrichtingen met kennis van zaken boekhoudkundig kunnen administreren in overeenstemming met het Belgisch boekhoudrecht.
 • De financiële en fiscale implicaties ervan kunnen evalueren om aldus een correcte jaarrekening op te stellen.
 • Kennis verworven in het eerste jaar , verder verdiepen en consolideren.
 • Zelfstandig de boekhoudkundige actualiteit en wijzigingen kunnen verwerken.
 • Zelfstandig en accuraat leren werken met courante softwarepakketten in verband met de algemene boekhouding.
 • Deze praktijkkennis moeten ze kunnen toepassen in ruimere geïntegreerde cases.
 • Creatief en probleemoplossend denken is een noodzaak.
 • Te verwerven attitudes zijn tevens nauwkeurig werken, leergierigheid en kritische ingesteldheid.


Leerinhoud
 • Studie van de registratie van de aan-en verkoopcyclus, de in-en uitgaande kasstromen(betalingscyclus), de personeelscyclus, de investeringscyclus, de financieringscyclus, belastingen, eindejaarsverrichtingen, bepaling en verwerking van het nettoresultaat.
 • Bespreking van en boekhoudkundige verwerking van de actiefrubrieken van de balans (rubriek I tem X) gerelateerd aan hun aanverwante kosten en opbrengsten (resultatenrekening)
 • Bespreking van en boekhoudkundige verwerking van de passiefrubrieken van de balans (rubriek I tem X) gerelateerd aan hun aanverwante kosten en opbrengsten (resultatenrekening)
 • Wetgeving betreffende de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen, gedetailleerde bespreking van de boekhoudbeginselen en waarderingsregels
 • Boekhoudpakketten: opstarten van een dossier, dagelijkse verrichtingen, maandelijkse centralisaties, afsluiten van het boekjaar (+correcties) en overdrachten naar een volgend boekjaar.
 • Geïntegreerde case.


Begincompetenties
 • Basiskennis boekhouden
 • Basiskennis informatica: vertrouwd zijn met basishandelingen op de computer.


Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Boekhoudrecht
 • Boekhoudkundige procedures en boekhoudtechnieken
 • Kennis van het rekeningenstelsel
 • Kennis van de internationale boekhoudnormen
 • Kennis van de bronnen die boekhoudkundige, juridische, sociale, economische gegevens bevatten
 • Kennis van de vakliteratuur op fiscaal, sociaal, economisch, juridisch, accountancy,… vlak
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de wettelijk vereiste stukken
 • Kennis van de informatiedragers die nodig zijn om de wettelijk vereiste stukken op te maken
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Logisch denken
Specifiek beroepsgericht:
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van boekhouding en fiscaliteit
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van accountancy, fiscaliteit, recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 • Eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Alle mogelijke bronnen die boekhoudkundige gegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen.
 • Beroepsgerichte gegevens verzamelen, registreren en klasseren
 • Effectief en efficiënt alle verantwoordingsstukken mbt de rapporteringsperiode verzamelen
 • Gegevens verzamelen om de wettelijk vereiste stukken op te maken en de wettelijk vereiste stukken invullen met naleving van de wettelijke termijnen
 • Inzicht in de organisatie van het boekhoudkantoor of de onderneming
 • Beheersen van de wettelijke boekhouding
 • Beheersen en opvolgen van boekhoudrecht (incl IAS/IFRS normen)
 • Kunnen omgaan met informatie op economisch, juridisch en accountancy-vlak
 • Toepassen van de deontologische regels verbonden aan de beroepen accountant, belastingconsulent, boekhouder, fiscalist
 • Een doelmatige administratie inrichten en voeren, een doelmatig classificatiesysteem onderhouden.
 • Financiële administratie bijhouden: facturatie, lonen en andere personeelskosten, rekening leveranciers,…
 • Kas beheren
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Orde en netheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
Specifiek beroepsgericht:
 • Praktische gerichtheid
 • Waarde toevoegen aan de beschikbare informatie
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Bereidheid tot permanente vorming op beroepsvlak
 • Bestand tegen werkdruk
 • Evaluatie van het eigen kunnen waar de grenzen van de bevoegdheid of kennis overschreden worden


Leermaterialen
 • Handboek of syllabus
 • Specifieke accounting-software handleiding
 • Draaiboek: case
 • opgaven en losse nota's


Studiekosten
Handboeken en kopies a rato van de gangbare marktprijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Bij problemen individuele begeleiding.
Sturen en coachen van de studenten tijdens de sessies begeleid zelfstandig leren.

Onderwijsvormen
 • Een interactief leergesprek, gevolgd door oefeningen.
 • Via leergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
 • Via begeleide zelfstudie zal de lector je coachen en waar nodig bijsturen in de diverse oefeningen die je eerst zelfstandig hebt voorbereid.


Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • 70% schriftelijk examen betreffende het partim algemeen en vennootschapsboekhouden
 • 15% permanente evaluatie betreffende het partim boekhoudpakketten
 • 15% permanente evaluatie betreffende vakoverschrijdende case
Tweede examenzittijd:
 • 70% schriftelijk examen betreffende het partim algemeen en vennootschapsboekhouden
 • 15% schriftelijk examen met uitvoering op computer betreffende het partim boekhoudpakketten
 • 15% schriftelijk examen betreffende vakoverschrijdende case
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste en tweede examenzittijd:
  70% schriftelijk examen betreffende het partim algemeen en vennootschapsboekhouden
  15% schriftelijk examen met uitvoering op computer betreffende het partim boekhoudpakketten
  15% schriftelijk examen betreffende vakoverschrijdende case
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden