VENNOOTSCHAPSRECHT
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Frank DUQUET
Referentie RGBBRA02A00978
 
Trefwoorden
Vennootschapsrecht , IWETO-code: s141 Fiscaal recht en s192 Boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
Het verwerven van inzicht in de belangrijkste commerciële en niet-commerciële samenwerkingsvormen naar Belgisch recht.
Het verwerven van grondige kennis m.b.t. de belangrijkste vennootschapsvormen.
Het efficiënt opzoeken van juridische informatie, inzonderheid het gebruik van het Wetboek van Vennootschappen.
Het kunnen opsporen, inventariseren en verzamelen van bronnen die juridische gegevens bevatten, en de aldus verkregen informatie kunnen toetsen aan de bestaande wetgeving en kunnen toe- of inpassen in de eigen (werk)situatie.
Problemen kunnen onderkennen en oplossen, een gemotiveerd standpunt kunnen formuleren en het standpunt van anderen kunnen analyseren en becommentariëren.

Leerinhoud
 1. verenigingen en vennootschappen
 2. bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen en aan alle rechtspersonen (oprichting, bestuur en vertegenwoordiging, inbreng, aansprakelijkheid, winstverdeling, controle, nietigheid, ontbinding)
 3. de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid: maatschap, tijdelijke handelsvennootschap, stille handelsvennootschap
 4. de personenvennootschappen: vennootschap onder firma en gewone commanditaire vennootschap (oprichting, aansprakelijkheid van vennoten, overdracht van deelneming, duur en ontbinding)
 5. de kapitaalvennootschappen: naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen (oprichting, effecten, organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding)
 6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (oprichting, effecten, organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding)
 7. de coöperatieve vennootschap (CVOA en CVBA) (oprichting, effecten, organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding)
 8. vennootschap met sociaal oogmerk en VZW
 9. herstructurering van vennootschappen: fusie, splitsing, inbreng
 10. omzetting van vennootschappen
 11. het economisch samenwerkingsverband en Europese Vennootschap


Begincompetenties
De reeds verworven beginselen van het burgerlijk recht, inzonderheid van het verbintenissen- en contractenrecht en van het handelsrecht.

Eindcompetenties
Kennis
 • Kennis van vennootschapsrecht (zie leerinhoud)
 • Kennis van de bronnen die boekhoudkundige en juridische gegevens bevatten
 • Kennis van de juridische basisbeginselen van het vennootschapsrecht
 • Kennis van juridische en accountancy documenten
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
 • Bronnen raadplegen
 • Documenten i.v.m. vennootschapsrecht) kunnen analyseren
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van vennootschapsrecht volgen
 • De aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen
 • Kunnen omgaan met informatie op juridisch en accountancy-vlak
 • Via luisteren en vraagstelling tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen en daarbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren


Leermaterialen
GEINGER H. en HEIJERICK N., Inleiding tot het vennootschapsrecht, Brugge, Die Keure.
Wetboek van Vennootschappen.

Studiekosten
Handboek cursusdienst (gangbare marktprijs).
Wetboek (marktprijs).

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen stellen, klassikaal en individueel indien nodig.
Mogelijkheid tot contactname via e-mail en dokeos

Onderwijsvormen
Doceermethode afgewisseld met leergesprekken.
Begeleide oefeningen en zelfstudieopdrachten.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 20% permanente evaluatie en 80% schriftelijk examen (gedeeltelijk met behulp van het Wetboek)
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen (gedeeltelijk met behulp van het wetboek)

Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 20% individuele opdracht en 80% schriftelijk examen (gedeeltelijk met behulp van het Wetboek)
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen (gedeeltelijk met behulp van het wetboek)


OP-leden