ALGEMEEN EN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marie MOULIN
Referentie RGBBRA02A00977
 
Trefwoorden
Algemeen en vennootschapsboekhouden, IWETO-code: s192 Boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
 • De algemene handelsverrichtingen met kennis van zaken boekhoudkundig kunnen administreren in overeenstemming met het Belgisch boekhoudrecht.
 • De financiële en fiscale implicaties ervan evalueren om aldus een correcte jaarrekening op te stellen.
 • Kennis verworven in het eerste jaar verder verdiepen en consolideren.
 • Zelfstandig de boekhoudkundige actualiteit en wijzigingen kunnen verwerken.


Leerinhoud
 • Wetgeving betreffende de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen, gedetailleerde bespreking van de boekhoudbeginselen en waarderingsregels.
 • Grondige studie van de boekhoudkundige verwerking van alle ondernemingsgebeurtenissen waarover financieel en fiscaal dient gerapporteerd te worden.Gaande van de oprichting van een vennootschap (kapitaal, uitgiftepremies, oprichtingskosten, reserves, overgedragen winst over investeringen (MVA,IMVA), geldbeleggingen en liquide middelen, overlopende rekeningen en orderrekeningen (klasse 0).


Begincompetenties
Basis: Algemeen boekhouden.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht :
 • Boekhoudrecht
 • Boekhoudkundige procedures en boekhoudtechnieken
 • Kennis van het rekeningenstelsel
 • Kennis van de internationale boekhoudnormen
 • Kennis van de bronnen die boekhoudkundige, juridische, sociale, economische gegevens bevatten
 • Kennis van de vakliteratuur op fiscaal, sociaal, economisch, juridisch, accountancy,… vlak
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de wettelijk vereiste stukken
 • Kennis van de informatiedragers die nodig zijn om de wettelijk vereiste stukken op te maken
 • Kennis vakterminologie
 • Zie ook leerinhoud
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Logisch denken
Specifiek beroepsgericht:
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van boekhouding en fiscaliteit
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van accountancy, fiscaliteit, recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 • Eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Alle mogelijke bronnen die boekhoudkundige gegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen.
 • Beroepsgerichte gegevens verzamelen, registreren en klasseren
 • Effectief en efficiënt alle verantwoordingsstukken mbt de rapporteringsperiode verzamelen
 • Gegevens verzamelen om de wettelijk vereiste stukken op te maken en de wettelijk vereiste stukken invullen met naleving van de wettelijke termijnen
 • Inzicht in de organisatie van het boekhoudkantoor of de onderneming
 • Beheersen van de wettelijke boekhouding
 • Beheersen en opvolgen van boekhoudrecht (incl IAS/IFRS normen)
 • Kunnen omgaan met informatie op economisch, juridisch en accountancy-vlak
 • Toepassen van de deontologische regels verbonden aan de beroepen accountant, belastingconsulent, boekhouder, fiscalist
 • Een doelmatige administratie inrichten en voeren, een doelmatig classificatiesysteem onderhouden.
 • Financiële administratie bijhouden: facturatie, lonen en andere personeelkosten, rekening leveranciers,…
 • Kas beheren
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Orde en netheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
Specifiek beroepsgericht:
 • Praktische gerichtheid
 • Waarde toevoegen aan de beschikbare informatie
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Bereidheid tot permanente vorming op beroepsvlak
 • Bestand tegen werkdruk
 • Evaluatie van het eigen kunnen waar de grenzen van de bevoegdheid of kennis overschreden worden


Leermaterialen
Handboek of syllabus

Studiekosten
Handboek : marktprijs
Syllabus : gangbare kostprijs, bepaald door de Hogeschool

Studiebegeleiding
Bij problemen individuele begeleiding.

Onderwijsvormen
Een interactief leergesprek, gevolgd door oefeningen.
De leerstof wordt aangebracht door middel van oefeningen, welke eerst individueel zijn voorbereid en klassikaal worden verbeterd.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijke evaluatie 100%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijke evaluatie 100%
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden