COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Arnout DE WITTE
Referentie RGBBRA02A00976
 
Trefwoorden
Communicatieve vaardigheden, IWETO-code: h540 Nederlandse taal en letterkunde

Doelstellingen
In het opleidingsonderdeel Communicatieve vaardigheden maak je kennis met en train je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden en attitudes die je in je eerste werkervaringen als gegradueerde van jouw optie kunt verwachten:
 • het efficiënt opzoeken van informatie
 • het analyseren van opgezochte informatie
 • het verwerken van opgezochte informatie
 • het adequaat formuleren van schriftelijke boodschappen
 • het adequaat voeren van gesprekken
 • het adequaat verzorgen van een mondelinge presentatie
 • het adequaat deelnemen aan overleg
 • het oplossingsgericht werken· het dragen van verantwoordelijkheid (responsabilisering)
 • het leren werken in teamverband (teamspirit)
 • het aankweken van weerbaarheid (assertiviteit)
 • het leren werken onder tijdsdruk (timemanagement)
 • het organiseren en respecteren van afspraken (stiptheid)
 • het leggen van contacten (contactvaardigheid)
 • het zich inleven in anderen (empathie)


Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel Communicatieve vaardigheden stelt je in staat allerlei communicatieve vaardigheden in te oefenen.
Je krijgt bijvoorbeeld de kans te leren hoe je informatie analyseert en verwerkt, informatiebronnen raadpleegt, zakelijk en commercieel correspondeert, schriftelijk rapporteert, mondeling presenteert, zakelijke tweegesprekken voert, overleg pleegt, onderhandelt, telefoneert, folders en persberichten schrijft.
Je krijgt een aantal taken waarvan de belangrijkste zijn: een mondelinge presentatie, een schriftelijk rapport, een oefeningenpakket rond een tekstsoort.

Begincompetenties
 • beheersen van de basisbegrippen uit de communicatietheorie
 • op de hoogte zijn van het reguliere verloop van een communicatieproces
 • over enige formuleervaardigheid beschikken
 • over minimale sociale vaardigheden beschikken.


Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van beknopte rapporteringstechnieken
 • Kennis vakterminologie
 • Kennis van het Nederlands.
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig, oplossingsgericht werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • Beheersing van het Nederlands.
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Kunnen argumenteren
 • Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • Kunnen onderhandelen, adequaat deelnemen aan overleg
 • Voorbereiden van en deelnemen aan vergaderingen
 • Vergaderingen voorzitten en notuleren
 • Coördineren en een team sturen
 • Inzicht in menselijke verhoudingen
 • Sociaal vaardig zijn in team (o.a. bij het uitvoeren van opdrachten)
 • Vaststellen welke tekorten er zijn bij zichzelf en de medewerkers op het vlak van beroepstechnische kennis, en op het vlak van sociale en communicatieve vaardigheden
 • Het efficiënt opzoeken van informatie
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis
 • Het adequaat formuleren van schriftelijke boodschappen (beknopt schriftelijk rapporteren)
 • Zich correct uitdrukken
 • Het adequaat voeren van gesprekken (correcte telefonische communicatie)
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
 • Plannen op korte en middellange termijn opstellen, en waar nodig bijsturen, organiseren en respecteren van afspraken
 • Analytisch en probleemoplossend denken.
Specifiek beroepsgericht:
 • Communicatief zijn
 • Via luisteren en vraagstelling tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen en daarbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen.
Attitudes
Algemeen:
 • Zin voor samenwerking
 • Ontvangergerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Zelfvertrouwen.
Algemeen beroepsgericht:
 • Dienstverlenende gerichtheid
 • Coördinatie met anderen
 • Openheid, contactvaardigheid
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
 • Planmatig werken
 • Assertiviteit
 • Stressbestendigheid
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid.
Specifiek beroepsgericht:
 • Contactbereidheid
 • Empathie, overtuigingskracht, kwaliteitsbewustzijn en responsabilisering
 • Loyauteit, solidariteit in contact met de collega's
 • Kunnen omgaan met conflicten
 • Nauwkeurigheid inzake vraagstelling
 • Bestand tegen werk- en tijdsdruk.


Leermaterialen
Tekstvaardig: Tekstgids, Van In
Tekstvaardig: Werkboek, Van In
Internet (website)

Studiekosten
Handboek, werkboek en cd-rom tegen de gangbare marktprijs.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten.

Studiebegeleiding
Spreekuur (vrije consultatie), studievoortganggesprek (geprogrammeerde consultatie)

Onderwijsvormen
In de lessen Communicatieve Vaardigheden krijg je te maken met projectmatig onderwijs. Dit betekent dat je de verantwoordelijkheid krijgt om rond een bepaald thema een reeks (mondelinge en schriftelijke) communicatieopdrachten in groepsverband uit te werken.

Door de projectwerking ben je actief met de leerstof bezig. De verworven inzichten worden omgezet in kennis en vaardigheden door ze toe te passen in concrete situaties (activerend leren).Voor de theoretische achtergrond die nodig is om een communicatieve opdracht tot een goed einde te brengen, kun je o.a. terecht in het aangereikte studiemateriaal. Je maakt je die inzichten eigen via begeleid zelfverantwoordelijk leren.

De projectmatige aanpak houdt in dat de klassieke contacturen grotendeels worden vervangen door consultatie-uren: tijdens vrije consultaties kun je de lector op vrijwillige basis raadplegen, tijdens geprogrammeerde consultaties ben je verplicht om aan de lector de gemaakte vorderingen voor te leggen.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% permanente evaluatie met een mondelinge feedback, groepsevaluatie, portfolio.
 • Tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden