FRANS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Frans
Titularis Martine PIETTE
Referentie RGBBRA02A00974
 
Trefwoorden
Frans, IWETO-code: h460 Franse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • professioneel en correct kunnen communiceren (mondeling en schriftelijk) in bedrijfs- en beroepsgebonden situaties.
 • uitbreiding van de basiswoordenschat met economische en beroepsgebonden terminologie.
 • teksten en/of artikels i.v.m. het bedrijfsveld kunnen analyseren, de inhoud kunnen weergeven evenals de woordenschat eigen aan deze teksten actief kunnen toepassen en integreren.
 • creatief kunnen omgaan met informatiebronnen.


Leerinhoud
 • er worden Franstalige economisch authentieke teksten, artikels behandeld.
 • aanvullende grammaticale structuren worden herhaald.
 • daarnaast zullen gesimuleerde en reële gesprekssituaties in de beroepssfeer de mondelinge formuleervaardigheid in het Frans stimuleren.


Begincompetenties
 • voldoen aan de basiskennis verworven in het eerste jaar.
 • opmerking: communicatieve ingesteldheid.


Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van rapporteringstechnieken
 • Kennis vakterminologie in het Frans
 • Schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal in beroepsgerichte situaties
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
 • Communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • Beheersing van het Frans (gesproken en geschreven)
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Kunnen argumenteren in het Frans
 • Kunnen onderhandelen in het Frans
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis (meertalige communicatie)
 • Schriftelijk rapporteren in het Frans
 • Zich correct uitdrukken in het Frans
 • Correcte telefonische communicatie in het Frans
 • Zelfstandig een rapport kunnen opstellen
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
Specifiek beroepsgericht:
 • Communicatief zijn naar klanten en medewerkers
 • Via luisteren en vraagstelling tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen en daarbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
Algemeen:
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Zelfvertrouwen
Algemeen beroepsgericht:
 • Dienstverlenende gerichtheid
 • Openheid
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
 • Planmatig werken
 • Assertiviteit
 • Stressbestendigheid
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid tot contact in het Frans met klanten en medewerkers
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klant
 • Assertiviteit, empathie, loyauteit, solidariteit, zin voor samenwerking in contact met de collega's
 • Dienstverlenende ingestelheid naar klanten en medewerkers
 • Kunnen omgaan met conflicten
 • Nauwkeurigheid inzake vraagstelling
 • Bestand tegen werkdruk


Leermaterialen
De studenten beschikken over fotokopieën.
Er wordt van hen verwacht dat ze aantekeningen maken tijdens de colleges.
Aanvulling met eigen materiaal (bv. handboek).

Studiekosten
 • fotokopieën: tegen de gangbare kopieprijs
 • handboeken: tegen de gangbare marktprijzen


Studiebegeleiding
Vragen van studenten worden beantwoord door de lector - mogelijkheid tot e-mail communicatie.

Onderwijsvormen
 • de student oefent veel; de theoretische basis die hem/haar vertrouwd moet maken met de begrippen en terminologie van de taal (zowel algemene omgangstaal als vaktaal) wordt via contextuele situaties bijgebracht.
 • de student volgt gedoceerde lessen en neemt deel aan leergesprekken (vraag en antwoord, skimmen en scannen van tekst, vertalingen, mondelinge expressie, individueel werk zoals vertalingen en rollenspel voorbereiden)
 • opzoeken van informatie
 • duidelijk omlijnde opdrachten, presentatie, evaluatie en feedback


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 50 % schriftelijk examen en 50 % permanente evaluatie.
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen


OP-leden