SOCIALE WETGEVING
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Myriam DESTERBECK
Referentie RGBBRA02A00971
 
Trefwoorden
Sociale wetgeving, IWETO-code: s143 Sociaal recht

Doelstellingen
 • Kennis, inzicht en beroepsgerichte competenties verwerven in het arbeidsrecht en de complexe wetgeving inzake sociale zekerheid
 • De teksten aangaande sociaalrechtelijke onderwerpen nauwkeurig kunnen interpreteren, beperkte juridische adviezen kunnen formuleren, de theorie in eenvoudige praktische casussen kunnen toepassen
 • Opleiding dient gericht te zijn op levenslang leren


Leerinhoud
 1. Algemene beginselen: grondbeginselen, kenmerken, totstandkoming van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
 2. Individueel Arbeidsrecht: de arbeidsovereenkomst
  • Afsluiten van de arbeidsovereenkomst (omschrijving en duur van de overeenkomst, soorten, beeindiging)
  • Uitvoering van de arbeidsovereenkomst (proefbeding, verplichtingen en aansprakelijkheid)
  • Schorsing van de arbeidsovereenkomst (algemene begrippen, ziekte en ongeval, kort verzuim, arbeidsongeval, zwangerschap en bevalling, jaarlijkse vakantie)
  • Einde van de arbeidsovereenkomst (oorzaken, opzegging, schadevergoeding voor contractbreuk, ontslag ten onrechte, ontslag wegens zwaarwichtige redenen, bijzondere bescherming tegen ontslag, sluiting van ondernemingen, collectief ontslag)
 3. Collectief Arbeidsrecht
  • De collectieve arbeidsbetrekkingen op nationaal niveau (nationale arbeidsraad, paritair comité, collectieve overeenkomsten, vakbonden, werkgeversorganisaties)
  • De collectieve arbeidsbetrekkingen in de onderneming (vakbondsdelegatie, comité voor preventie en bescherming, ondernemingsraad, economische en financiële inlichtingen aan de Raad verstrekken)
 4. Arbeidsreglementering
 5. Sociale Zekerheid
  • Algemeenheden (inhoudingen op de lonen, patronale bijdragen, RSZ aangiften, Jaarrekening van de RSZ)
  • Sociaal statuut zelfstandigen


Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist, doch de student moet wel over de generieke competenties beschikken waarover ieder student na het volgen van één jaar hoger onderwijs beschikt.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de bronnen die juridische en sociale gegevens bevatten
 • Kennis van het sociaal recht (zie leerinhoud)
 • Kennis van de vakliteratuur op sociaal vlak
 • Basiskennis van de evoluties in het sociaal recht
 • Kennis van documenten uit de sociale wetgeving
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Bronnen raadplegen
 • Denk- en redeneervaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Zich correct uitdrukken
 • De aangeboden informatie begrijpen en distileren in functie van de gestelde problemen
Specifiek beroepsgericht:
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van sociaal recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 • Eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Bronnen die sociale gegevens bevatten effectief en efficient kunnen gebruiken
 • De basisprincipes van sociale wetgeving beheersen
 • Loonberekening
Attitudes
Algemeen:
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Leergierigheid
Specifiek beroepsgericht:·
 • Precisie en nauwkeurigheid


Leermaterialen
Handboek: Praktisch Sociaal Recht - D'Hertefeldt en Laurijssen aangevuld met actuele voorbeelden en opgestelde oefeningen.

Studiekosten
Volgens gangbare prijs handboek.
Aanvullingen tegen de kopieprijs bepaald door de Hogeschool.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen steeds besproken worden met de vaklector.

Onderwijsvormen
 • Hoorcollege geactiveerd door uitwerking toepassingen en berekeningen, analyse wetgeving, artikels,...
 • Interactieve gesprekken met de studenten aan de hand van studiemateriaal en casussen
 • Doceren waar dit nodig is


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100 % mondeling examen
 • Tweede examenzittijd: 100 % mondeling examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden