ANALYTISCH BOEKHOUDEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Romain BLEYAERT
Referentie RGBBRA02A00968
 
Trefwoorden
Analytisch boekhouden , IWETO-code: s190 Bedrijfsbeleid, s192 Boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
 • Het kunnen gebruiken van analytische rekeningen om een periodieke analyse van de resultaten mogelijk te maken
 • Het analyseren van resultaten in een analytische boekhouding, verwijzend naar de diverse standpunten inzake kostprijscalculatie (zie opleidingsonderdeel" Kostenbeleid en budgettering") en rekening houdend met de organisatorische structuur van de onderneming en de diverse productiestructuren
 • Inzicht in de boekhouding als informatieverschaffer voor het bedrijfsbeleid (decision making) en de controle (interne en externe audit)


Leerinhoud
 • Bespreking algemene begrippen
 • Periodieke resultaatberekening
 • Analytisch exploitatieboekhouden in productie-ondernemingen
 • Gebruik van diverse calculatiemethodes en hun mogelijke verwerking in de boekhouding (full-cost, ABC)


Begincompetenties
Kennis van Algemeen Boekhouden (geziene leerstof van het eerste studiejaar, in het bijzonder de rekeningen van de klasse 2, 6 en7).

Eindcompetenties
Kennis
 • Kennis van algemene begrippen ivm analytisch boekhouden
 • Kennis van de periodieke resultaatberekening
 • Kennis van de analytische exploitatieboekhouding in productieondernemingen
 • Kennis van diverse calculatiemethodes en hun mogelijk verwerking in de boekhouding
Vaardigheden
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Logisch denken
 • De analytische boekhouding doorzien en het verband leggen met de algemene boekhouding
Attitudes
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Praktische gerichtheid
 • Waarde toevoegen aan de beschikbare informatie
 • Graag met cijfers werken


Leermaterialen
 • Handboek: Cost Accounting-deel Analytisch Exploitatieboekhouden van M. Erlingen Uitgeverij Den Arend.
 • Syllabus met praktijkdocumentatie en cases
 • Gebruik van wetteksten / adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
 • Actuele informatie individueel op te zoeken op web-sites.


Studiekosten
Marktprijs handboek.
Syllabus met praktijkdocumentatie en cases tegen kopieprijs bepaald door de Hogeschool.

Studiebegeleiding
Begeleide uitwerking oefeningen met Excel en verdere uitdieping.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges: aangevuld met oefeningen
Zelfstudieopdrachten (competentiegericht).

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100 % schriftelijk examen (voornamelijk oefeningen)
 • Tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen (voornamelijk oefeningen)
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student.


OP-leden