INDIRECTE BELASTINGEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christine Vanheuverzwijn
Referentie RGBBRA02A00965
 
Trefwoorden
Indirecte belastingen, IWETO-codes: s141 Fiscaal recht, s192 Boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
Grondige studie van de elementaire begrippen (basiskennis) uit het BTW- Wetboek welke in de cursus BTW en casestudies (1e jaar) slechts kort of niet behandeld werden. Via praktijkgerichte oefeningen op de verwerking van de BTW-wetgeving in de boekhouding wordt de student aangeleerd om accuraat te werken en wordt de nadruk gelegd op zin voor orde; de kwaliteit van fiscale documenten wordt immers bepaald door volledigheid (formeel en inhoudelijk) en cijfermatige juistheid.

De attitude leergierigheid moet worden bijgebracht. De student leert de vakliteratuur op fiscaal vlak kennen, raadplegen en leert omgaan met de informatie. Concrete en actuele BTW-problemen leert hij/zij onderkennen en oplossen via opzoekingswerk in wetteksten, aanschrijvingen, publicaties en tijdschriften, internet. De student moet worden bewust gemaakt van de noodzaak tot accurate toepassing van de snel wijzigende BTW-wetgeving en de daaruit volgende noodzakelijke bereidheid tot permanente bijscholing (studiedagen, seminaries, bijscholing...).

De student verwerft inzicht in de beginselen van de Registratie- en Successierechten.

Leerinhoud
1. BTW
1.1 Herhaling van de basiskennis via cases
1.2 Uitbreiding van de basiskennis o.a.:
 • Herzieningen
 • Teruggaaf van de belasting
 • Jaarlijkse opgave van de afnemers belastingplichtige
 • Bijzondere regelingen ivm Intracommunautaire handelingen (+Intracommunautaire opgave)
 • De gemengde belastingplichtige
 • Bijzondere stelsels (forfaitaire regeling inzake BTW, belastingheffing over de winstmarge)
1.3. Actualiteit

2. Beginselen van Registratie- en Successierechten
2.1 Registratierechten: formaliteiten, tarieven, algemene regels, bepaling van de belasting,…

2.2 Successierechten: formaliteiten, tarieven, algemene regels, bepaling van de belasting,…

Begincompetenties
Parate kennis van de inhoud van de cursus BTW en casestudies (1e jaar).

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Fiscaliteit BTW-wetgeving, registratie- en successierechten (zie leerinhoud)
 • Kennis van de bronnen die boekhoudkundige en juridische gegevens bevatten
 • Kennis van de vakliteratuur op fiscaal, juridisch en accountancy,… vlak
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van juridische, accountancy documenten
 • Kennis van de wettelijk vereiste stukken
 • Kennis van de informatiedragers die nodig zijn om de wettelijk vereiste stukken op te maken
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
Specifiek beroepsgericht:
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van indirecte belastingen volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 • Alle mogelijke bronnen die boekhoudkundige, juridische fiscale, sociale, economische gegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen.
 • BTW-aangifte opstellen
 • Kunnen omgaan met informatie op juridisch en accountancy-vlak
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Graag met cijfers werken
 • Opvolging fiscaal recht
 • Bijhouden vakliteratuur


Leermaterialen
Jos Vervoort: Belasting over de Toegepaste Waarde - Basiscursus met geactualiseerd wetboek. Uitgeverij Pelckmans (idem 1ste jaar).
BTW- oefeningen 2AF.
Syllabus Registratie- en Successierechten.

Studiekosten
Handboek: tegen gangbare marktprijs (idem 1ste jaar).
Syllabus + oefeningen + documenten + bjlagen (ca. 180 blz.): tegen gangbare kopieprijs bepaald door de Hogeschool.


Studiebegeleiding
Begeleid zelfstandig leren.

Onderwijsvormen
 • Hoorcollege
 • Begeleide oefeningen
 • Begeleid zelfstandig leren: cases, studie van fiscale teksten en actuele problemen


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 80% schriftelijk examen (BTW) en 20% individuele opdracht i.v.m. successie- en registratierechten
 • Tweede examenzittijd: 80% schriftelijk examen en 20% individuele opdracht i.v.m. successie- en registratierechten
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student.


OP-leden