BOEKHOUDEN VOOR DE OVERHEID
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ria Galle
Referentie RCBMGR02K00015
 
Trefwoorden
Boekhouden voor de overheid , IWETO-code: s192 Boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
Deze cursus beoogt de kennis te verschaffen in de boekhouding van de Belgische overheden:
 • gemeenten,
 • provincies,
 • OCMW's
 • ...
De student dient inzicht te verwerven in de opbouw en de praktische toepassing van een overheidsboekhouding:
 • het doel van een overheidsboekhouding,
 • hoe deze werkt,
 • hoe gerapporteerd wordt,
 • hoe audit-aspecten toepassen en gebruiken
 • ...


Leerinhoud
 1. Een kennismaking met de werking van een begroting
 2. De werking van de dubbele boekhoudtechniek in overheidsbedrijven
 3. Jaarrekening voor steden en gemeenten
          3.1 Wetgeving (gemeentewet, provinciewet)
          3.2 Procedure (wie, hoe, wanneer)
          3.3 Opmaak
          3.4 Analyse


Begincompetenties
Voldoende kennis van de pijler financieel management uit het opleidingsonderdeel management eerste jaar.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de begroting en de boekhouding van de Belgische overheden (gemeenten, provincies, OCMW's, ...)
 • Kennis wetten, wettelijke voorschriften, rechtsprocedures
 • Kennis van juridische documenten
 • Kennis van methoden voor rangschikking en archivering van documenten en dossiers
 • Kennis van rapporteringstechnieken
 • Boekhoudrecht
 • Boekhoudkundige procedures
 • Kennis van de bronnen die boekhoudkundige gegevens bevatten
 • Kennis van de vakliteratuur op accountancyvlak
Vaardigheden
Algemeen:
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerken en verwerven van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Zelfstandig een rapport kunnen opstellen
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
 • Efficiënt werken, gericht op rendement
 • Deontologisch omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
 • Een doelmatige administratie inrichten en voeren, een doelmatig classificatiesysteem onderhouden.
Specifiek beroepsgericht:
 • Contacten leggen met de diverse administraties en instellingen, klanten
 • Effectief en efficiënt alle verantwoordingsstukken mbt de rapporteringsperiode verzamelen
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van accountancy, fiscaliteit, recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan.
 • Eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Alle mogelijke bronnen die boekhoudkundige, juridische, fiscale, sociale, economische gegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Gegevens verzamelen om de wettelijk vereiste stukken op te maken en de wettelijk vereiste stukken invullen met naleving van de wettelijke termijnen.
 • Kan de wetgeving toepassen in functie van de verkregen opdracht.
 • Toepassen van de deontologische regels van het beroep.
 • Een doelmatige administratie inrichten en voeren, een doelmatig classificatiesysteem onderhouden.
Attitudes
Algemeen:
 • Integriteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Discretie
 • Flexibiliteit
 • Orde en netheid
 • Planmatig werken
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Zin voor volledigheid
 • Graag met cijfers werken
 • Waarde toevoegen aan de beschikbare informatie
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Bijhouden vakliteratuur


Leermaterialen
Handboek/syllabus

Studiekosten
Handboek: marktprijs
Syllabus: gangbare kostprijs, bepaald door Hogeschool.

Studiebegeleiding
Voor individuele studievragen kan de student terecht bij de vaklector.

Onderwijsvormen
Hoorcollege aangevuld met leergesprek.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden