JURIDISCHE TALEN (FRANS EN ENGELS)
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Helga DE WEER
Referentie RCBMGR02A00011
 
Trefwoorden
Juridische talen, Frans: IWETO-code h460 Franse taal en letterkunde, Engels: IWETO-code 570h Engels taal en letterkunde

Doelstellingen
Partim Frans:
 • De studenten moeten efficiënt kunnen functioneren in verschillende communicatiesituaties, met een correct taalgebruik en met gebruik van specifieke rechtsterminologie.
 • De studenten kunnen authentieke documenten en teksten analyseren, herformuleren, structureren en synthetiseren. Ze kunnen argumenteren en vertalen in het kader van zowel schriftelijke als mondelinge communicatie. Ze kunnen een standpunt nemen en verdedigen.
 • De studenten breiden hun woordenschat uit en leren de juiste morfologische en syntactische keuze te maken teneinde zo correct en accuraat mogelijk schriftelijk en mondeling te communiceren.
 • De studenten naslagwerken, woordenboeken en publicaties met betrekking tot het werkveld te raadplegen.
Partim Engels:
 • De studenten verwerven beroepsgerichte woordenschat. Die woordenschat wordt gebruikt tijdens vertaaloefeningen, gesprekken, vergaderingen en schrijfopdrachten.
 • De studenten leren zelfstandig teksten op te zoeken. Ze lezen op het internet, in tijdschriften en dagbladen.
 • Ze leren een standpunt uiteen te zetten en te verdedigen, dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk.
 • Ze leren in teamverband werken tijdens de voorbereidingen en het naar voren brengen van vergadersimulaties.
 • De studenten houden zich aan afspraken met elkaar en met de lector en leren deadlines te respecteren.


Leerinhoud
Partim Frans:
 • Spreekvaardigheidsoefeningen met betrekking tot het vakgebied in beroepsgebonden situaties (simulaties, rollenspellen, telefoongesprekken, dialogen, gesprekken en presentaties individueel en/of in groepsverband)
 • Verruimen van de algemene woordenschat met inbegrip van zakelijke taal (socio-economisch, politiek, enz.), assimileren en toepassen specifieke juridische terminologie in overeenstemming met de rechtsmateries onderwezen in Rechtspraktijk via gevarieerde oefeningen en opdrachten
 • Spraakkunst en oefeningen: aanvulling en verdere uitdieping van bepaalde grammaticale items, klassikaal of individueel
 • De verschillende vaardigheden worden ingeoefend op basis van reële situaties binnen het vakgebied.
Partim Engels:
Verschillende thema's komen aan bod:
 • woordenschatoefeningen in context
 • grammaticale oefeningen
 • presentaties
 • vergadertechnieken met oefeningen
 • notuleren
 • vertaaloefeningen in zelfstudie (individueel en in team)
 • vakgericht actueel tekstaanbod: jargon, vertalen, samenvatten, kritisch doorlichten en bespreken


Begincompetenties
Partim Frans:·
 • De basiscompetenties, evenals de grammatica en de basiswoordenschat van het 1ste jaar verworven hebben.
 • Een communicatieve ingesteldheid en zin voor zelfstandig leren en werken
Partim Engels:
 • Vereiste basiskennis in de vier vaardigheden, zoals die van een gediplomeerde secundair onderwijs (ASO, TSO,…) mogen worden verwacht.
 • Elementaire bedrijfsgerichte woordenschat en communicatietechnieken.


Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie in het Frans en Engels: schriftelijk en mondeling, en zoals vermeld bij de rubriek "leerinhouden"
Specifiek beroepsgericht:
 • Juridische communicatie en taalvaardigheid in het Frans en Engels, in woord en geschrift, zoals vermeld in de rubriek "leerinhouden"
 • Schriftelijke en mondelinge kennis van Frans en Engels
 • Kennis communicatiemiddelen en technieken
 • Kennis van rapporteringstechnieken
Vaardigheden
Algemeen:
 • Elementaire beheersing van de Franse en Engelse taal op vlak van grammatica en woordenschat voor correcte communicatie + uitdieping
Algemeen beroepsgericht:
 • Zich correct uitdrukken in het Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
Specifiek beroepsgericht:
 • schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans en Engels om zich in specifieke beroepsgerichte situaties correct uit te drukken
 • Kunnen argumenteren in het Frans en Engels (standpunt uiteenzetten en verdedigen)
Attitudes
Algemeen:
 • Zin voor samenwerking, in teamverband kunnen werken
 • Zelfstandig kunnen werken
Algemeen beroepsgericht:
 • Communicatieve ingesteldheid
 • Planmatig werken
Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen omgaan met Franstalige en Engelstalige informatie op juridisch vlak


Leermaterialen
Partim Frans:
 • Syllabus door de lectoren opgesteld (cursusdienst).
 • Door de studenten opgezochte informatie en documentatie ter voorbereiding van individuele oefeningen, uit kranten, tijdschriften, van internet, enz.
Partim Engels:
 • Syllabus, verkrijgbaar bij de cursusdienst.
 • Een lijst met websites waar leesmateriaal kan worden gevonden.
 • Actuele, vakgerichte teksten uit de pers.


Studiekosten
Partim Frans:
 • Syllabus aan de kopieprijs bepaald door de Hogeschool (cursusdienst).
 • Kosten verbonden aan eventuele studie-uitstappen.
Partim Engels:
 • Syllabus (ongeveer 80 pagina's): tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool.


Studiebegeleiding
Partim Frans:
 • Begeleid zelfstandig leren: de opdrachten die de studenten krijgen in het kader van de zelfstudie zullen klassikaal begeleid maar individueel geëvalueerd worden.
 • Tussentijdse evaluaties met feedback-momenten laten de student inzien in welke richting en in welke materies hij zich specifiek en persoonlijk moet verder bekwamen.
Partim Engels:
 • De student krijgt op vraag extra oefeningen aangeboden, de vorderingen worden met de student individueel besproken.


Onderwijsvormen
Partim Frans:
Afwisselend:
 • klassikale oefeningen en zelfstandig op te lossen oefeningen,
 • presentaties en/of uiteenzettingen,
 • zelfstudieopdrachten individueel en/of in groepsverband (Begeleid Zelfstandig Leren),
 • interdisciplinaire samenwerking (wanneer mogelijk),
 • aanvullende leergesprekken,
 • interactieve begeleidende gesprekken en feedback (vooral m.b.t. BZL)
Partim Engels:
 • leergesprek
 • begeleide oefeningen
 • groepswerk
 • presentaties
 • zelfstudieopdrachten


Evaluatievorm
Partim Frans - 60% van de eindbeoordeling
Eerste examenzittijd:
 • permanente evaluatie 30%
 • schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
 • schriftelijk examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examens:
 • Eerste examenzittijd: mondeling examen 30% en schriftelijk examen 70%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
Partim Engels - 40% van de eindbeoordeling
Eerste examenzittijd:
 • permanente evaluatie 30%
 • schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:·
 • schriftelijk examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examens
 • Eerste examenzittijd: mondeling examen 30% en schriftelijk examen 70%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden