SEMINARIE PRIVAAT- EN PUBLIEK RECHT I
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 100.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Roland BOHEZ
Referentie RCBMGR02A00010
 
Trefwoorden
Seminarie privaat- en publiek recht, IWETO-code: s-110 Rechtswetenschappen

Doelstellingen
De student leert de tot hiertoe verworven kennis van het recht toepassen.
Hiertoe dient hij soepel, realistisch en praktisch de theorie op de praktijk te implementeren en omgekeerd

Leerinhoud
Verdere verdieping van de rechtsmethodologie en van een aantal items uit het privaat- en publiekrecht.
Integratie van alle tot hiertoe geziene opleidingsonderdelen van het eerste en tweede jaar.
Via "Begeleid zelfstandig leren" (BZL), dat voorkomt bij de andere opleidingsonderdelen van het tweede jaar, worden deze opleidingsonderdelen op een actieve manier bij het seminarie betrokken.

Begincompetenties
Basisbeginselen van het algemeen, burgerlijk en handelsrecht, grondwettelijk-, fiscaal - , administratief -, sociaal- en gerechtelijk privaatrecht en communicatievaardigheden.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van rechtsmethodologie m.b.t. privaat- en publiekrecht
Vaardigheden
Algemeen
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Besluitvaardigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Problemen onderkennen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
Specifiek beroepsgericht:
 • Contacten leggen met de diverse administraties en instellingen, klanten
 • Werken met publicaties en geïnformatiseerde databestanden, opzoeken van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer
 • Kan wetgeving vulgariseren
 • Kan de wetgeving toepassen in functie van de verkregen opdracht
Attitudes
Algemeen:
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Zin voor samenwerking
Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren


Leermaterialen
Wetboek + bestaande rechtsliteratuur

Studiekosten
Kopies tegen gangbare prijs

Studiebegeleiding
Op regelmatig af te spreken tijdstippen worden contacten voorzien tussen de studenten en de lectoren.
De lector treedt daarbij als mentor op.
De mentor formuleert de opdracht, hij treedt op als klankbord bij de uitwerking ervan, hij evalueert het werk en stuurt.
De studenten kunnen voor individuele moeilijkheden tevens de lectoren persoonlijk contacteren.

Onderwijsvormen
Casus, aangevuld met debat, groepswerk in middelgrote groepen en leergesprekken.
Het seminarie bestaat uit een levensverhaal.
In de eerste plaats dient de student de juridische problematiek in het verhaal te onderkennen.
Op basis van de juridische problematiek wordt de student door de lector met een concrete vraagstelling geconfronteerd, die onder de vorm van een specifieke opdracht wordt geformuleerd.
Elke opdracht wordt stap voor stap toegelicht.
Aan de studenten wordt duidelijk uitgelegd wat van hen verwacht wordt.
De student wordt aangespoord tot zelfstandig werk (zeer belangrijke attitude voor de rechtspracticus) en tot groepswerk. De student krijgt zijn taken mee, dient deze in op de afgesproken tijdstippen.
De docent verbetert de taken en remedieert. Steeds is er mogelijkheid om individuele of klassikale begeleiding te krijgen.
De docent verwijst naar passende informatiebronnen.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% permanente evaluatie, quotering op basis van de tussentijdse opdrachten, alsook op de medewerking en inzet bij het groepswerk
 • Tweede examenzittijd: nieuwe individuele opdracht
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste examenzittijd: individuele opdrachten
  tweede examenzittijd: nieuwe individuele opdracht


OP-leden