COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN II
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 37.5
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Arnout DE WITTE
Referentie RCBMGR02A00009
 
Trefwoorden
Communicatieve vaardigheden, IWETO-code: h540 Nederlands taal en letterkunde

Doelstellingen
Je maakt kennis met en traint je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden en attitudes die je in je eerste werkervaringen als bachelor van jouw afstudeerrichting kunt verwachten:
 • het efficiënt opzoeken van informatie
 • het analyseren van opgezochte informatie
 • het verwerken van opgezochte informatie
 • het adequaat formuleren van schrifelijke boodschappen
 • het adequaat voeren van gesprekken
 • het adequaat deelnemen aan overleg
 • het oplossingsgericht werken
 • het dragen van verantwoordelijkheid (responsabilisering)
 • het leren werken in teamverband (teamspirit)
 • het aankweken van weerbaarheid (assertiviteit)
 • het organiseren en respecteren van afspraken (stiptheid)
 • het leggen van contacten (contactvaardigheid)
 • het zich inleven in anderen (empathie).


Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel Communicatie vaardigheden stelt je in staat allerlei communicatieve vaardigheden in te oefenen.
Je krijgt bijvoorbeeld de kans te leren hoe je informatie analyseert en verwerkt, informatiebronnen raadpleegt, zakelijk en commercieel correspondeert, zakelijke tweegesprekken voert, overleg pleegt, onderhandelt, telefoneert, folders en notulen schrijft.

Begincompetenties
Beheersen van de basisbegrippen uit de communicatietheorie.
Op de hoogte zijn van het reguliere verloop van een communicatieproces.
Over enige formuleervaardigheid beschikken.
Over minimale sociale vaardigheden beschikken

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken; multimedia
 • Kennis van beknopte rapporteringstechnieken
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van het Nederlands
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Het verwerven en verwerken van informatie
 • Beheersing van de moedertaal (gesproken en geschreven)
Algemeen beroepsgericht:
 • Interpersoonlijke relaties - teamworking
 • Teamgericht kunnen werken
 • Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • Kunnen onderhandelen
 • Coördineren en een team sturen
 • Sociaal vaardig zijn in team, o.a. bij het uitvoeren van opdrachten
 • Vaststellen welke tekorten er zijn bij zichzelf en de medewerkers op vlak van beroepstechnische kennis, en op vlak van sociale en communicatieve vaardigheden
 • Omgaan met informatie
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Schriftelijk rapporteren
 • Zich correct uitdrukken
 • Correcte telefonische communicatie
 • Zelfstandig een rapport kunnen opstellen
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
 • Efficiënt werken, gericht op rendement
 • Plannen op korte, middellange en lange termijn opstellen, en waar nodig bijsturen
Attitudes
Algemeen:
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Betrokkenheid
 • Zin voor samenwerking
 • Kritische ingesteldheid
 • Oog voor kwaliteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Leergierigheid
 • Zelfvertrouwen
Algemeen beroepsgericht:
 • Imagobewustzijn
 • Coördinatie met anderen
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
 • Flexibiliteit
 • Orde en netheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
 • Doorzettingsvermogen
 • Stressbestendigheid
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid


Leermaterialen
Handboek en werkboek (boekhandel)
Materiaal op cd-rom (boekhandel)
Internet (website)
Opdrachtbeschrijving via elektronische leerplatform

Studiekosten
Kostprijs van studiemateriaal (handboek en CD-rom tegen gangbare marktprijs).
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten.

Studiebegeleiding
Spreekuur
Studievoortgangsgesprek

Onderwijsvormen
Begeleid Zelfstandig Leren:
de projectmatige aanpak houdt in dat de klassieke contacturen worden vervangen door consultatie-uren: tijdens het spreekuur kan de student de lector op vrijwillige basis raadplegen, tijdens geprogrammeerde consultaties is de student verplicht om aan de lector de gemaakte vorderingen voor te leggen.
Projectwerk
Groepswerk met middelgrote groepen

Evaluatievorm
 • Eerste examenperiode: permanente evaluatie met een mondelinge feedback, groepsevaluatie, portfolio: 100 %
 • Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenperiode: schriftelijk examen 100%
 • Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%


OP-leden