BURGERLIJK RECHT INCLUSIEF PRACTICUM
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Roland BOHEZ
Referentie RCBMGR02A00008
 
Trefwoorden
Burgerlijk recht, IWETO-code: s130

Doelstellingen
 • Deze cursus vormt een geheel met de opleidingsonderdelen burgerlijk recht, die in het programma van het eerste en het derde jaar Rechtspraktijk werd opgenomen.
 • Het doel van de opleiding is de student - wat betreft burgerlijk recht - de nodige juridische en praktijkgerichte achtergrondkennis te verschaffen, die hij nodig zal hebben in het latere, juridische georiënteerde beroepsleven.
 • De student zal tijdens de cursus de vaardigheid verwerven in het interpreteren en het oplossen van problemen in verband met het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Hij zal geconfronteerd worden met de verschillende vormen van huwelijksvermogenstelsel, hij dient in staat te zijn een normale vereffening en verdeling te kunnen doen vertrekkend van de principes van het wettelijke stelsel, eventueel aangevuld met bepalingen uit het huwelijkscontract. Hij dient in staat te zijn problemen van wettelijke en testamentair erfrecht op te lossen, eventueel de combinatie te maken van beide.
  Er zal verder worden gewerkt aan het juridische leren denken en redeneren.


Leerinhoud
In de cursus komt aan bod:

Huwelijksvermogensrecht:
 • Wettelijk stelsel
 • Stelsel van scheiding van goederen
 • Stelsel van gemeenschap
 • Samenstelling van de patrimonia, rechten van schuldeisers
 • Vergoedingsrekeningen
 • Vereffening en verdeling van het huwelijkspatrimonium
Erfrecht:
 • Wettelijke en testamentair erfrecht (beide onderdelen worden volledig uitgewerkt)
 • Erfrechtelijke reserve
 • Rechten van de langstlevende
 • Omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende
Invloed van het huwelijkscontract op de erfrechtelijke verdeling
 • Belangrijke aspecten van het personen- en familierecht: afstamming, adoptie en echtscheidingsrecht
Voor dit opleidingsonderdeel is begeleid zelfstandig leren voorzien (BZL).


Begincompetenties
Er wordt vanuit gegaan dat de student reeds een grondige kennis bezit in verband met recht, meer specifiek in verband met burgerlijk recht wat betreft de onderwerpen die in deel 1 van het opleidingsonderdeel burgerlijk recht behandeld werden.
Daarnaast dient hij reeds de praktische vaardigheden en attitude te hebben verworven in verband met het opzoeken van juridische teksten, het juridisch formuleren van een probleem en het toepassen van de aangeleerde en zelf verworven kennis op het juridisch geformuleerde probleem.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen beroepsgericht:
 • Juridische basiskennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van het huwelijksvermogensrecht
 • Kennis van erfrecht
 • Kennis van de invloed van het huwelijkscontract op de erfrechtelijke verdeling
 • Kennis van de wetgeving i.v.m. afstamming, adoptie en echtscheidingsrecht
 • Kennis van de bronnen van het recht.
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Ontleding rechtsleer en rechtspraak.
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
Specifiek beroepsgericht:
 • Alle mogelijke juridische bronnen efficient opsporen, inventariseren en verzamelen.
 • Werken met publicaties en geïnformatiseerde databestanden, opzoeken van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer i.v.m. huwelijksvermogensrecht en erfrecht
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak volgen.


Leermaterialen
Syllabus
Wetboek

Studiekosten
Syllabus tegen de prijs bepaald door de hogeschool.
Wetboek tegen marktprijs.

Studiebegeleiding
Klassikaal en individueel gelegenheid tot het stellen van vragen.
De opdrachten, die groepsgewijze of individueel worden voorbereid en opgelost, worden ook opgelost in de klas.
Tijdens het BZL gebeurt er begeleiding door de bevoegde docent.

Onderwijsvormen
 • Afwisselend hoorcolleges, leergesprekken, klassikaal geleide oefeningen
 • Zelfstandig op te lossen oefeningen
 • Analyse van juridische teksten
 • Praktische oefeningen
 • BZL: Het uitwerken individueel of in groep van een opgegeven praktisch probleem.


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 80% en permanente evaluatie 20%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 80 % en individuele opdracht 20%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%


OP-leden