SOCIAAL RECHT INCLUSIEF PRACTICUM
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Monique VERLINDE
Referentie RCBMGR02A00005
 
Trefwoorden
Sociaal recht (deel Arbeidsrecht), IWETO-code: s-143

Doelstellingen
Inzicht en theoretische kennis verwerven in de structuur en de bronnen van de sociale wetgeving.
Leren analyseren en bespreken van de geldende wetgeving per besproken item.
Kritisch lezen van belangrijke rechtspraak rond actuele thema's uit het arbeidsrecht.
Documenten leren opstellen die vaak gebruikt worden in het arbeidsrecht.
Zelfstandig opzoekingen kunnen doen in de bestaande databanken.
Praktische oefeningen kunnen maken rond thema's uit het arbeidsrecht.
Beperkte juridische adviezen formuleren rond belangrijke punten uit het arbeidsrecht

Leerinhoud
1. Bronnen en hiërarchie
2. Structuur
3. Inleiding op het collectief arbeidsrecht, inzonderheid de CAO
4. Bespreking van de arbeidsovereenkomsten:soorten, aangaan, schorsingen, einde
5. Begrip loon en de bescherming van het loon
6. Topics uit de arbeidsreglementering

Elk leergeheel wordt aangevuld met praktische voorbeelden en/of oefeningen.

Begincompetenties
geen

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van arbeidsrecht
 • Kennis van de actualiteit m.b.t. het beroep
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Bronnen raadplegen i.v.m. arbeidsrecht
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Logisch denken
 • Kan verschillende opties ontleden en vergelijken
Attitudes
Algemeen:
 • Kritische ingesteldheid
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
Algemeen beroepsgericht:
 • Resultaatgerichtheid
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren


Leermaterialen
Handboek: Praktisch sociaal recht (uitgeverij De Boeck); auteurs: F. D'Hertefelt en L. Laurysens
Wetboek
Vakliteratuur /internetsites

Studiekosten
Gangbare kostprijs van het handboek, enkele kopieën (20-tal) aan kostprijs bepaald door de Hogeschool

Studiebegeleiding
Lector zorgt voor de begeleiding, tijdens de oefening-uren worden er ook zelfstandig oefeningen voorbereid, of kunnen opzoekingen daarvoor worden gedaan.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges worden afgewisseld met leergesprekken.
Er wordt ook gewerkt met transparanten, geldende documenten, toepassingen worden samen gemaakt….

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: mondeling examen: 80% (peilen naar inzicht en kennis) en 20% permanente evaluatie (verslag van oefening, actueel thema, uitdieping rechtspraak-rechtsleer)
 • tweede examenzittijd: 100% mondeling examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste examenzittijd: 80% mondeling examen en 20% individuele opdracht
  tweede examenzittijd: 100% mondeling examen


OP-leden