HANDELS-, ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT INCLUSIEF PRACTICUM
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 7
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Herlinda GALAUDE
Referentie RCBMGR02A00004
 
Trefwoorden
Handels-, economisch en financieel recht, S144 handelsrecht

Doelstellingen
Het verwerven van inzicht in de belangrijkste commerciële en niet-commerciële samenwerkingsvormen naar Belgisch recht.
Het verwerven van grondige kennis m.b.t. de belangrijkste vennootschapsvormen.
Het efficiënt opzoeken van juridische informatie, inzonderheid het gebruik van het Wetboek van Vennootschappen.
Het kunnen opsporen, inventariseren en verzamelen van bronnen, die juridische gegevens bevatten, en de aldus verkregen informatie kunnen toetsen aan de bestaande wetgeving en kunnen toe- of inpassen in de eigen (werk)situatie.
Problemen kunnen onderkennen en oplossen, een gemotiveerd standpunt kunnen formuleren en het standpunt van anderen kunnen analyseren en becommentariëren

Leerinhoud
DEEL I VENNOOTSCHAPPEN
 1. verenigingen en vennootschappen
 2. bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen
 3. bepalingen gemeenschappelijk aan alle rechtspersonen (oprichting, bestuur en vertegenwoordiging, inbreng, aansprakelijkheid, winstverdeling, controle, nietigheid, ontbinding)
 4. de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap, tijdelijke handelsvennootschap, stille handelsvennootschap)
 5. de personenvennootschappen: vennootschap onder firma en gewone commanditaire vennootschap (oprichting, aansprakelijkheid van vennoten, overdracht van deelneming, duur en ontbinding)
 6. de kapitaalvennootschappen: naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen (oprichting, effecten, organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding)
 7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (oprichting, effecten, organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding)
 8. de coöperatieve vennootschap (CVOA en CVBA) (oprichting, effecten, organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding)
 9. vennootschap met sociaal oogmerk en VZW
 10. herstructurering van vennootschappen: fusie, splitsing, inbreng, omzetting van vennootschappen
 11. het economisch samenwerkingsverband en Europese vennootschap
DEEL II ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT
A Economisch recht
 • handelstussenpersonen
 • intellectuele eigendom
 • Europees economisch recht
 • mededingingsrecht
 • handelspraktijken
 • prijsreglementering
 • consumentenkrediet
 • gerechtelijk akkoord en faillissement
B. Financieel recht
 1. geld in het recht
 2. financiële instrumenten
 3. rekeningen
 4. betalingen
 5. kredieten
DEEL III PRACTICUM
In het kader van begeleid zelfstandig leren: capita selecta van de leerinhoud

Begincompetenties
De reeds verworven beginselen van het burgerlijk recht, inzonderheid het verbintenissen en contractenrecht en van het handelsrecht


Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de diverse vennootschapsvormen (oprichting, bestuur, vertegenwoordiging, aansprakelijkheid, controle, ontbinding,...)
 • Kennis van economisch recht
 • Kennis van financieel recht
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
Vaardigheden
Algemeen:
 • Zelfstandig werken
 • Bronnen raadplegen i.v.m. vennootschapsrecht, economisch recht en financieel recht
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Zich correct uitdrukken
Specifiek beroepsgericht:
 • Kan de wetgeving toepassen in functie van de verkregen opdracht
Attitudes
Algemeen:
 • Zin voor samenwerking
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid


Leermaterialen
GEINGER H. en HEIJERICK N., Inleiding tot het vennootschapsrecht, Brugge, Die Keure Wetboek van Vennootschappen VAN DEN BERGHE R. en DIRIX E., Handels- en economisch recht in hoofdlijnen

Studiekosten
Handboeken tegen gangbare marktprijs
Cursus financieel recht (cursusdienst)

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen stellen, klassikaal en individueel indien nodig.
Mogelijkheid tot contactname via e-mail en dokeos

Onderwijsvormen
College en leergesprek
Begeleid zelfstandig leren, case-study en projectwerk
Er wordt vakoverschrijdend samengewerkt met het opleidingsonderdeel "seminarie privaat- en publiek recht".

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 70% schriftelijk examen, gedeeltelijk met behulp van het wetboeken 30 % permanente evaluatie
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen, gedeeltelijk met behulp van het wetboek
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 70% schriftelijk examen, gedeeltelijk met behulp van het wetboeken 30 % individuele opdracht
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen, gedeeltelijk met behulp van het wetboek


OP-leden