STRAFRECHT EN STRAFPROCESRECHT INCLUSIEF PRACTICUM
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marie Bisschop
Referentie RCBMGR02A00003
 
Trefwoorden
Strafrecht en strafvordering, IWETO-code: s-149

Doelstellingen
Het verwerven van basiskennis met betrekking tot de normering van maatschappelijk onaanvaardbare handelingen, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten.
Het verwerven van inzicht in het maatschappelijk gegeven van de criminaliteit en de functie van de sociale reacties op deviant gedrag.
Het analyseren van cases, het kunnen toepassen van de beginselen van het vervolgingsbeleid en het kunnen bepalen van de strafmaat (met behulp van het wetboek).
Elk leergeheel wordt aangevuld met oefeningen

Leerinhoud
 • inleidende begrippen
 • de strafwet, kenmerken en beginselen
 • het misdrijf : de bestanddelen
 • de onderzoeks- en vonnisgerechten
 • positie van slachtoffer en dader
 • de sancties
 • de straftoemeting en strafuitvoering
 • het tenietgaan van de straffen


Begincompetenties
De basisbeginselen van het recht in het algemeen

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis wetten, wettelijke voorschriften, rechtsprocedures
 • Ontleding rechtsleer en rechtspraak i.v.m. strafrecht en strafprocesrecht
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zich correct uitdrukken


Leermaterialen
Beginselen van het strafrecht, Dupont , Deel 1 , Acco Leuven
Aanvullende nota's voor strafprocesrecht
VRG Codex

Studiekosten
Ongeveer 15 Euro voor het handboek + Kopies aan gangbare prijs

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vraagstelling, zowel in de klas als via mail.

Onderwijsvormen
Doceermethode, afgewisseld met leergesprekken.
Begeleide oefeningen en zelfstudieopdrachten.
Voor dit opleidingsonderdeel wordt vakoverschrijdend samengewerkt met het opleidingsonderdeel "seminarie privaat- en publiek recht".
Gastsprekers en didactische uitstappen naar gerechtelijke instellingen.

Evaluatievorm
 • eerste examzittijd : 100% schriftelijke examen met behulp van de codex
 • Tweede examzittijd : 100% schriftelijk examen met behulp van de codex
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens: idem reguliere studenten


OP-leden