ADMINISTRATIEF RECHT INCLUSIEF PRACTICUM
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Inge CLEYMAET
Referentie RCBMGR02A00001
 
Trefwoorden
Administratief recht.IWETO-code s 111

Doelstellingen
 • Behalve het verwerven van theoretische kennis, kan de student deze toepassen op eenvoudige concrete situaties.
 • De student weet waar hij informatie inzake administratief recht kan vinden.
 • Hij leert werken met het wetboek.
 • Hij leert vakliteratuur te analyseren en te synthetiseren.
 • Hij leert alert te zijn voor de actualiteit vanuit zijn nieuw verworven inzichten in het administratief recht.
 • Hem worden bepaalde attitudes als nauwgezetheid, stiptheid en assertiviteit bijgebracht.
 • De student leert de juiste juridische terminologie te gebruiken en juridisch correct te redeneren.
 • Hij leert zijn standpunten gemotiveerd te formuleren.


Leerinhoud
1 Leergehelen:
 • Inleidende beschouwingen (begrip "administratief recht", de bronnen, de uitvoerbare administratieve beslissing)
 • De openbare diensten in algemene zin (begrip, beginselen, beheersvormen, het openbaar ambt) en met uitgewerkt concreet voorbeeld (zoals bv. de gemeente)
 • De overheidsgoederen (openbaar en privaat domein) en onteigening
 • Het administratief contract met een uitgewerkt concreet voorbeeld (overheidsopdrachten)
 • Ruimtelijke ordening en milieuhygiënerecht
2 Elk leergeheel wordt aangevuld met oefeningen/opdrachten en/of lezingen, evt. een excursie

Begincompetenties
Basiskennis van het burgerlijk recht.

Eindcompetenties
Kennis

Algemeen beroepsgericht:
 • Juridische basiskennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de bronnen van het recht.
 • Kennis wetten, wettelijke voorschriften
 • Kennis van de openbare diensten in algemene zin.
 • Kennis van de overheidsgoederen en onteigening.
 • Kennis van principes van administratief contract (overheidsopdracht).
 • Kennis van regelgeving inzake ruimtelijke ordening en milieuhygiënerecht
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Zich correct uitdrukken
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Leergierigheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Zin voor structuur
 • Precisie en nauwkeurigheid


Leermaterialen
 • Syllabus met oefeningen
 • Wetboek
 • Vakliteratuur
 • Kranten- en tijdschriften


Studiekosten
 • Syllabus "Administratief recht - deel 1", A. D'Hooghe, I. Cleymaet, met oefeningenreeksen en varia, ... tegen gangbare kostprijs bepaald door de hogeschool (ongeveer 130 pagina's)
 • VRG-codex, 2 delen, Kluwer, tegen gangbare marktprijs (reeds aangekocht in het eerste jaar)
 • Kopie tegen de prijs bepaald door de hogeschool.
 • Kosten verbonden aan eventuele studie-uitstappen.


Studiebegeleiding
Door middel van opdrachten, leergesprekken, debatten en zelfstandig werk wordt student in zijn studie begeleid

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, afgewisseld met casussen, (klassikale) oefeningen, leergesprekken en debatten, lezingen, zelfstandig werk

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 10% permanente evaluatie en 90% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste examenzittijd: 10% individuele opdracht en 90% schriftelijk examen
  tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden