MARKETINGINFORMATIESYSTEMEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 50.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 200
Studiepunten [E] 8
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie RCBMGM03K00009
 
Trefwoorden
MIS, Toegepaste statistiek, IWETO-code: s191 - marktstudie, p175 - informatica, p160 - statistiek

Doelstellingen
Partim MIS
Integratie van verschillende aspecten van het werk van de marketeer in een onderneming: strategisch denken, informatie verzamelen over afnemers en concurrenten, gebruiken en onderhouden van kennis over de onderneming en haar omgeving. De marketeer is een kenniswerker. De competentie van een marketeer bestaat onder andere uit het systematisch exploiteren van informatiebronnen binnen en buiten de onderneming. Verkoop en communicatie steunen op het analytisch en synthetisch verwerken van die informatie op een systematische wijze, ondersteund door state-of-the-art technologie. Dit opleidingsonderdeel bereidt studenten voor op hun werk als marketing analyst of als assistent van het (marketing)management.

Partim Toegepaste Statistiek
Integratie van statistische technieken om het marketingbeslissingsproces te ondersteunen. Competentie: zelfstandig keuzes maken om het (marketing)management te ondersteunen met gepaste informatie, uitvoeren van de analyses en de interpretaties van grote hoeveelheden data in verschillende data-processing instrumenten (databanken, statistische pakketten, rekenbladen). Vaardigheden verwerven om op de meest efficiënte manier om te gaan met diverse soorten data.

Leerinhoud
Partim MIS
 • ICT toepassingen: een aantal ontwikkelingen
 • Strategische marketing-analyses en ICT
 • Strategische marketingplanning en ICT
 • CRM: data, informatiesystemen en analyses
 • ICT -toepassingen ter ondersteuning van uitvoerende marketingactiviteiten
 • ICT - toepassingen ter vervanging van menselijk handelen
 • ICT - toepassingen als elektronisch kanaal
 • Stappenplan voor het ontwikkelen van ICT - toepassingen
Partim Toegepaste Statistiek
Verdieping statistische kennis met procedures als factor- en clusteranalyse, testen op gemiddelden, niet parametrische testen, regressie (lineaire en multiple) met voorbeelden in een statistisch pakket

Begincompetenties
Basistechnieken van Marktonderzoek.
Inzicht in Strategisch Marketing Management.
Vlot gebruik van een Windows Interface.
Beschrijvende statistiek.
Elementaire kennis van het gebruik van spreadsheetprogramma's, statistische pakketten en databaseprogramma's.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van MIS
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Besluitvaardigheid


Leermaterialen
Handboek "Marketing met ICT" van R. Hummel
Notities van lector
Syllabus en bijbehorende voorbeelden op elektronische leeromgeving.

Studiekosten
Handboek: gangbare marktprijs
Kosten van kopies ( max 100, prijs per kopie wordt aan de HG bepaald).
Kosten verbonden aan eventuele studie-uitstappen, lezingen, opdrachten

Studiebegeleiding
Groepswerk wordt begeleid tijdens de lestijden waarop geen college wordt gegeven.
Er is mogelijkheid om per e-mail en in of na de les contact op te nemen met de lector.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, leergesprekken, groepswerk, zelfstudie.

Evaluatievorm
Partim MIS: 50 % van de eindbeoordeling
 • Eerste examenzittijd: 100% permanente evaluatie ( opdrachten)
 • Tweede examenzittijd: Individuele paper over een case.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: individuele paper over een case
Partim Toegepaste Statistiek: 50% van de eindbeoordeling
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen met uitvoering op computer 100%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen met uitvoering op computer 100%
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden