MARKETINGCOMMUNICATIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 200
Studiepunten [E] 8
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie RCBMGM03K00005
 
Trefwoorden
Direct Marketing en Marketingcommunicatie, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
PARTIM 1: DIRECT MARKETING
De studenten moeten inzicht krijgen in een globale direct marketing denk- en werkwijze, waarbij de verschilpunten tussen direct marketingcommunicatie en massacommunicatie tot uiting komen. Het kunnen interpreteren van een briefing (cases) en op basis daarvan haalbare, creatieve en originele voorstellen formuleren op vlak van direct marketing, rekening houdend met budgettaire beperkingen.
De studenten moeten voeling hebben met hetgeen zich afspeelt op het vlak van direct marketing op de Belgische markt.

PARTIM 2: MARKETINGCOMMUNICATIE
De studenten dienen volledig vertrouwd te worden met het Belgische (en internationale) communicatiebureaulandschap en de mogelijke commerciële functies die zij daarbinnen kunnen vervullen: (jr) account executive, mediaplanner,…
Het kunnen interpreteren van een briefing en op basis daarvan haalbare voorstellen op het vlak van Sales Promotion activiteiten (zowel naar trade als eindconsumenten). De studenten moeten ook zelf een briefing kunnen opstellen.
De studenten op een zelfstandige manier (in team en met coaching) diverse marketingcommunicatievaardigheden laten toepassen.


Leerinhoud
PARTIM 1: DIRECT MARKETING
Inleiding
 1. Direct Marketing Strategie
 2. Selectie van de adressen
 3. Middelen - Direct Marketing Media
 4. Productie van Direct Marketing middelen
 5. Marketingdatabanken
 6. Fulfilment
 7. Marketinganalyse
 8. Juridische aspecten en deontologie
 9. Trends
Het uitwerken van een direct mail met name een brief, omslag en antwoordelement.

Het uitwerken van een Direct Marketingcampagne: vakoverschrijdend project met taalcollega's Frans en studenten Franstalige hogeschool Ephec

PARTIM 2: MARKETINGCOMMUNICATIE
Inleiding
 1. Briefing communicatieopdracht
 2. Brand Activation
          - Sales Promotion
          - Fieldmarketing
 3. Corporate Communication
 4. Communicatiebureaulandschap en de commerciële functies
 5. Mediaplanning en mediacentrales
 6. Communicatieonderzoek
 7. Grafische Wereld
 8. Trends
Het uitwerken van een briefing voor een Sales Promotioncampagne: project met studenten Franstalige Hogeschool Ephec

Begincompetenties
Marketingcommunicatie (leerinhoud module 7)

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • De opbouw van een marketingcommunicatieplan
 • De kennis van het formuleren van een briefing
 • Kennis van de vakliteratuur op het vlak van marketingcommunicatie
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van presentatiemogelijkheden
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Besluitvaardigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Teamgericht en oplossingsgericht kunnen werken
 • Sociaal vaardig zijn in team, o.a. bij het uitvoeren van opdrachten
 • Zelfstandig - individueel & in groepsverband - opzoeken, selecteren, interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie via on- & offline kanalen
 • Kritische reflectie en efficiënte creativiteit
 • Praktijkgerichtheid en realistisch inzicht
 • Boeiend en professioneel presenteren op basis van bevattelijke formuleringen, coherente redeneringen en verzorgd taalgebruik
Specifiek beroespsgericht:
 • Advies geven aan klanten: zelfstandigen, starters,… op marketing en communicatie vlak,…
 • Communicatief zijn naar klanten, medewerkers en externe toeleveranciers
 • Contacten leggen met diverse bureaus: reclame, dm, sp,...
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van marketingcommunicatie
 • Correctie opdrachten mbt marketingcommunicatiemateriaal (advertenties, folders, mailings,…)
 • Mondelinge presentaties voorbereiden en geven
 • De strategische aanbevelingen in een tactisch plan omzetten (communicatie, verkoop)
 • Een budget opstellen, bewaken en bijsturen
 • Een briefing opstellen
 • dit telkens toegepast in een product / of dienstverlenende organisatie; consument of B2B
 • Een campagnevoorstel kunnen beoordelen
Attitudes
Algemeen:
 • Klantgerichtheid
 • Creativiteit
Algemeen beroepsgericht:
 • Coördinatie met anderen
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren


Leermaterialen
PARTIM 1: DIRECT MARKETING
 • Handboek (BDMV-Kluwer) ISBN 90 5583 810 1
 • Aparte gespecialiseerde units (kopieën, offline/online)
PARTIM 2: MARKETINGCOMMUNICATIE
 • Handboek "Marketingcommunicatiestrategie", K. Floor en Van Raaij, ISBN 90207 28571
 • Syllabus en aparte kopieën offline/online


Studiekosten
 • Kostprijs Handboeken
 • Kopieën aan de gangbare prijs, bepaald door de Hogeschool
 • Kosten verbonden aan bedrijfsbezoeken en lezingen (verplaatsingskosten, handouts,…), opdrachten


Studiebegeleiding
Coaching praktijkopdrachten op basis van gedetailleerde briefing met per opdracht duidelijke vermelding van leerdoelen, timing en planning, methodologie, evaluatievormen-Integratie van feedbackmomenten (sterkte/zwakte analyse) in alle praktijkopdrachten, individueel en/of per groep met formulering van verbeterpunten en remediëring

Onderwijsvormen
College, leergesprek, casestudies, geprogrammeerde instructie (explicitering praktijkopdrachten), groepswerk, debat, lezingen en gastcolleges, bedrijfsbezoeken, vakoverschrijdende praktijkopdrachten, zelfstandig werk, Begeleid Zelfstandig Leren.

Evaluatievorm
PARTIM 1: DIRECT MARKETING ( 50%)
 • Eerste examenzittijd: Permanente evaluatie: 50%
  Mondeling examen: 50%
  Studenten die 70% behalen, verkrijgen het DM certificaat, toegekend door Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV/ABMD)
 • Tweede examenzittijd: Mondeling examen: 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 100 % schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
PARTIM 2: MARKETINGCOMMUNICATIE (50%)
 • Eerste examenzittijd: Permanente evaluatie: 50% en Mondeling examen: 50%
 • Tweede examenzittijd: Mondeling examen: 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 100 % schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden