BEROEPSGERICHTE TAALTRAINING: ENGELS III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Engels
Titularis Nog niet bepaald
Referentie RCBMGM03A00004
 
Trefwoorden
Engels, IWETO-code: H570 - Engelse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • de kennis en vaardigheden verworven in het 1ste en 2de jaar verder uitdiepen en verfijnen
 • de vier vaardigheden in de Engelse taal verstevigen en optimaliseren in diverse beroepsgerichte communicatieve situaties
 • de algemene woordenschat en vakwoordenschat uitbreiden
 • informatie efficiënt kunnen opzoeken en een logische en coherente redenering kunnen opbouwen
De directe koppeling met de beroepspraktijk wordt ondermeer gerealiseerd door een vakoverschrijdende aanpak (cfr. examen)
De gewenste attitudes: communicatieve ingesteldheid, accuratesse, teamgerichtheid, assertiviteit, probleemoplossend vermogen, stressbestendigheid en respecteren van deadlines, kritische ingesteldheid en intellectuele nieuwsgierigheid.

Leerinhoud
 • Vakterminologie
 • Leesvaardigheid: Vakliteratuur
 • Schrijfvaardigheid:
          1. Opstellen van zakelijke teksten.
          2. Vertaaloefeningen
 • Spreekvaardigheid:
          1. Presentaties, groepsdiscussies.
          2. Solliciteren.
          3. Vertalen.
 • Luistervaardigheid: komt in diverse situaties aan bod
 • Grammatica en taalstudie : ad hoc
Opdrachten tijdens en buiten contacturen.

Alle studenten houden presentaties, krijgen diverse opdrachten die voorbereidend werk vereisen o.a. doornemen en interpreteren van vakliteratuur
Er is interdisciplinaire samenwerking voor deze opdrachten

Begincompetenties
De kennis en vaardigheden van het 1e en het 2de jaar beheersen (zie desbetreffende studiefiches).

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van rapporteringstechnieken
 • Kennis vakterminologie i.v.m. marketing
 • Schriftelijke en verbale kennis Engels
Vaardigheden
Algemeen:
 • Communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren in het Engels van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • Elementaire beheersing van de Engelse taal
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis (meertalige communicatie)
 • Zich correct uitdrukken in het Engels
Specifiek beroepsgericht:
 • Vlotte beheersing van de Engelse taal in beroepsgerichte situaties


Leermaterialen
Syllabus opgesteld door vaklectoren
Lectuur
Audiovisueel en interactief ondersteunend materiaal

Studiekosten
Boek tegen de gangbare marktprijs
Syllabus tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool
Kosten verbonden aan eventuele studie-uitstappen, lezingen, opdrachten

Studiebegeleiding
Begeleid zelfstandig leren
 • doel: voorbereiding opdrachten onder begeleiding met feedback en coaching
 • Indien gewenst en op vastgelegde tijdstippen begeleiding via persoonlijk gesprek en e-mail.


Onderwijsvormen
Leergesprek, rollenspel, zelfstudieopdrachten, groepswerk, interdisciplinaire samenwerking

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Mondeling examen: 50%
 • Permanente evaluatie: 50%.
Tweede examenzittijd:
 • mondeling examen 100% (het uitwerken van een case)
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • eerste examenzittijd: mondeling examen: 100% (het uitwerken van een case).
 • tweede examenzittijd: mondeling examen: 100% (het uitwerken van een case).


OP-leden