INTERNATIONALE MARKETING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie RCBMGM03A00001
 
Trefwoorden
Internationale marketing, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
 • Je moet de nodige kennis kunnen verwerven rond de werking van de internationale handel en de plaats van België hierin.
 • Je kennis moet dan ook slaan op zowel een algemene theoretische achtergrond als op specifieke, praktische kennis.


Leerinhoud
Je moet in staat zijn om op internationaal niveau producten/diensten te commercialiseren.
Een belangrijk deelaspect hierbij is dat je vertrouwd moet zijn met de verschillende beïnvloedende omgevingsfactoren in vreemde markten, de culturele dimensie speelt hierbij een heel belangrijke rol.
Daarnaast moet je ook in voldoende mate vertrouwd worden met de verschillende marketingmix componenten, dit telkens op niveau van een internationale context, om zo tot de opbouw van een internationaal marketingplan te kunnen komen.

Begincompetenties
Marketingstrategie

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de internationale omgeving: politiek, economisch, demografisch, cultureel en technologisch
 • Kennis vakterminologie
 • Kennis van de MMIX in een internationale context
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Verwerven & zelfstandig verwerken van informatie.
Specifiek beroepsgericht:
 • De marketingactualiteit via vakliteratuur volgen
 • De snel evoluerende marketingomgeving: politiek, economisch, demografisch, cultureel, technologisch opvolgen
 • Alle mogelijke bronnen die marketinggegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen
 • In een nationale of internationale context strategisch kunnen denken.


Leermaterialen
 • Cursus en/ of handboek;
 • Kopies;
 • Handouts gastspreker(s) en/of eigen nota's van de spreekbeurten.


Studiekosten
Kostprijs cursus en kopies, en eventueel handboek (tegen marktprijs)
Kosten verbonden aan lezingen, opdrachten

Studiebegeleiding
De studenten kunnen met hun vragen bij de lector terecht.

Onderwijsvormen
 • Onderwijsleergesprek;
 • Hoorcolleges;
 • Groepsopdracht;
 • Gastspreker.
 • Vakoverschrijdende samenwerking.


Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 70%
 • Permanente evaluatie: 30%
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd:
  Schriftelijk examen: 70%
  Individuele opdracht: 30%
 • Tweede examenzittijd: Schriftelijk examen : 100%


OP-leden