SOCIAAL RECHT
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Milieumanagement
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Myriam DESTERBECK
Referentie RCBMGI02K00001
 
Trefwoorden
Sociaal recht, Iweto-code: S143

Doelstellingen
 • Studenten wegwijs maken in de zeer snelle evolutie en voortdurende wijzigingen welke deze tak van het recht ondergaat.
 • Kennis, inzicht en beroepsgerichte competenties verwerven in de sociale wetgeving.
 • Teksten aangaande sociaalrechtelijke onderwerpen nauwkeurig kunnen interpreteren, beperkte juridische adviezen kunnen formuleren, de theorie in eenvoudige praktische casussen kunnen toepassen.
Opleiding dient gericht te zijn op levenslang leren.

Leerinhoud
Collectieve arbeidsverhoudingen

De arbeidsovereenkomsten o.m. :
 • Proefbeding
 • Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • Einde van de arbeidsovereenkomst
 • Interim-arbeid
 • De arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid
 • Statuut milieucoördinator
De arbeidsreglementering

Sociale zekerheid : algemene organisatie en overzicht van de verschillende takken

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist, doch de student moet wel over de generieke competenties beschikken waarover iedere student na het volgen van één jaar hoger onderwijs beschikt

Eindcompetenties
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • Logisch denken
 • Zich correct uitdrukken
 • De aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen
Attitudes
Algemeen:
 • Kritische ingesteldheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Leergierigheid
 • Precisie en nauwkeurigheid


Leermaterialen
Losbladig handboek met vragen en oefeningen.
Het handboek wordt aangevuld met actuele voorbeelden en opgestelde oefeningen.
Het handboek wordt jaarlijks geactualiseerd.
Praktisch Sociaal Recht: Frans D'Hertefelt en Ludo Laurysens - Uitgeverij De Boeck

Studiekosten
Handboek: ongeveer 20€ marktprijs + de kostprijs kopieën (prijs per kopie bepaald door de hogeschool)

Studiebegeleiding
Steeds mogelijkheid tot oplossen van individuele studieproblemen met de vaklector.
De lector zorgt voor de begeleiding, af en toe moeten de studenten zelfstandig opzoekingen doen en oefeningen voorbereiden.

Onderwijsvormen
Hoorcollege met nadruk op interactie tussen lector en studenten
Leergesprekken
Begeleide oefeningen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100 % mondeling examen. Theoretische vragen en praktische oefeningen
 • Tweede examenzittijd: 100 % mondeling examen. Theoretische vragen en praktische oefeningen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste examenzittijd en tweede examenzittijd: 100 % mondeling examen


OP-leden