GE¤NTEGREERDE CASE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Milieumanagement
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 50.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Danny SCHEPENS
Referentie RCBMGI02A00011
 
Trefwoorden
Case, milieuvergunningsaanvraag, communicatievaardigheden, Iweto-code: S120 Milieurecht, H540 Nederlandse taal en letterkunde

Doelstellingen
Partim case
 • Je kan een milieuvergunningsaanvraag (met bijlagen) opstellen.
 • Je kan rond deze problematiek communiceren, ook in het Frans en het Engels.

Partim communicatievaardigheden
 • Je kan de communicatietaken in de case professioneel en efficiënt realiseren.


Leerinhoud
Partim case
De gegevens worden geschetst van een bedrijf dat een milieuvergunningsaanvraag moet indienen.
De studenten stellen in groep (3 tot 5 leden) de milieuvergunningsaanvraag en een aantal bijlagen van het milieuvergunningsdossier op.
De studenten presenteren het milieuvergunningsdossier ten aanzien van de Provinciale Milieuvergunningscommissie, of op een infovergadering ten aanzien van de omwonenden (samengesteld uit lectoren van betrokken opleidingsonderdelen).
Ze beantwoorden vragen (juridisch en technologisch) of geven toelichting, ook in het Frans en het Engels.

Partim communicatievaardigheden
De studenten voeren zowel mondelinge als schriftelijke taken uit, zoals presenteren, corresponderen, zakelijke gesprekken voeren, overleggen, enz.

Begincompetenties
Partim case
 • envoudige berekeningen kunnen maken met die fysische grootheden (o.a. druk, temperatuur, volume, vermogen, energie…) die belangrijk zijn in milieutechnologie;
 • de aard en herkomst van de meest voorkomende milieuverontreinigende stoffen kennen;
 • efficiënt opzoeken van informatie met betrekking tot saneringstechnieken en BBT's;
 • raadplegen van milieutechnische vakliteratuur tot op een zeker niveau;
 • vlot kunnen werken met de technologische aspecten van VLAREM;
 • inzicht hebben in de methodiek en het begrippenarsenaal van het milieurecht;
 • weten welke overheidsinstanties betrokken zijn bij het voeren van het milieubeleid in Vlaanderen;
 • inzicht hebben in de wetgeving die van toepassing is op de milieucompartimenten;
 • inzicht hebben in de vergunningenwetgeving;
 • kunnen opzoeken in de milieucodex;
 • vlot kunnen werken met de milieuwetgeving;
Partim communicatievaardigheden
 • beheersen van de basisbegrippen uit de communicatietheorie;
 • op de hoogte zijn van het reguliere verloop van een communicatieproces;
 • over enige formuleervaardigheid beschikken (mondeling en schriftelijk);
 • over minimale sociale vaardigheden beschikken.


Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • kent de procedures rond milieuvergunningen;
 • bezit voldoende kennis van vakterminologie, ook in het Frans en het Engels;
 • schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans, het Engels en het Nederlands.
Vaardigheden
Algemeen:
 • denk- en redeneervaardigheid;
 • het vermogen tot kritische reflectie;
 • zelfstandig werken;
 • besluitvaardigheid;
 • bronnen raadplegen;
 • het verwerven en verwerken van informatie;
 • communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
Algemeen beroepsgericht:
 • teamgericht kunnen werken;
 • kunnen argumenteren;
 • het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie);
 • het efficiënt gebruik van kennisinfrastructuur (o.a. ICT);
 • het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis (meertalige communicatie);
 • zich correct uitdrukken;
 • problemen onderkennen;
 • analytisch en probleemoplossend denken;
 • logisch denken;
 • inzicht in complexe situaties.
Specifiek beroepsgericht:
 • kan instaan voor de interne en externe communicatie op het gebied van leefmilieu;
 • kan aan vergaderingen participeren en kan een vergadering leiden;
 • kan milieuwetgeving opzoeken;
 • kan advies verlenen welke vergunning noodzakelijk is voor een bepaalde activiteit (milieu en ruimtelijke ordening/stedenbouw);
 • kan advies verlenen aangaande de toepasselijke exploitatievoorwaarden voor een bepaalde activiteit;
 • kan advies verlenen aangaande de best beschikbare technieken om milieuhinder te voorkomen of te reduceren;
 • kan een milieuvergunningsaanvraag opmaken;
 • kan instaan voor de milieuadministratie;
 • het adequaat verzorgen van een mondelinge presentatie.
Attitudes
Algemeen:
 • zin voor samenwerking
Algemeen beroepsgericht:
 • coördinatie met anderen;
 • communicatiegerichtheid;
 • zelfstandigheid - zelfredzaamheid.
Specifiek beroepsgericht:
 • zin voor structuur;
 • doelgerichte of relevante informatie distilleren;
 • bereidheid zich diepgaand in een probleem te verdiepen;
 • kritische zin tegenover eigen conclusies;
 • dragen van verantwoordelijkheid (responsbuilding);
 • plannen op korte, middellange en lange termijn opstellen en waar nodig bijsturen.


Leermaterialen
Partim case:
Bestaande leermaterialen uit andere opleidingsonderdelen.

Partim communicactievaardigheden
Hetzelfde leermateriaal als voor Communicatievaardigheden II

Studiekosten
Kosten verbonden aan het uitwerken van de geïntegreerde case.

Studiebegeleiding
De student kan vragen stellen aan de lectoren van de betrokken opleidingsonderdelen.

Onderwijsvormen
Partim case:
Case-study

Partim communicatievaardigheden:
BZL en spreekuren

Evaluatievorm
Partim case
 • Eerste examenzittijd: uitwerking van de case op 50 % van de punten
 • Tweede examenzittijd: nieuwe geïntegreerde opdracht voor de 2 partims (met presentatie) - 50 % van de punten.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examens:
  Eerste examenzittijd: opdracht met presentatie op 50 % van de punten
  Tweede examenzittijd: nieuwe geintegreerde opdracht voor de 2 partims (met presentatie) - 50 % van de punten
Partim communicatievaardigheden
 • Eerste examenzittijd: portfolio en pemanente evaluatie (inclusief presentatie van de case) : op 50 % van de punten
 • Tweede examenzittijd: nieuwe geïntegreerde opdracht voor de 2 partims (met presentatie) - 50 % van de punten.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examens:
  Eerste examenzittijd: opdracht met presentatie op 50 % van de punten
  Tweede examenzittijd: nieuwe geintegreerde opdracht voor de 2 partims (met presentatie) - 50 % van de punten
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden