TAALSEMINARIE FRANS / ENGELS
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Milieumanagement
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Catharina DE ROO
Referentie RCBMGI02A00010
 
Trefwoorden
Taalseminarie Frans Engels, Iweto code: h360 Vreemde talenonderwijs, h460 Franse taal en letterkunde, h570 Engels taal en letterkunde

Doelstellingen
Partim Frans:
 • Vaktypische terminologie verder uitbouwen.
 • Blijvende aandacht voor het Franse taalsysteem.
 • Zelfstandig werk en groepswerk bevorderen via diverse opdrachten (presentaties, vakoverschrijdende case, vergadering,…).
 • Drempelvrees om zich in het Frans uit te drukken, verminderen.
Partim Engels:
 • Kennis van de Engelse taal (taalsysteem, taalgebruik, woordenschat) wordt uitgebreid, met specifieke aandacht voor wat een beginnend professionele bachelor Milieumanagement in beroepssituaties zal moeten kunnen doen in het Engels: meer technische woordenschat op het gebied van milieuzorg, administratie, overheid en recht, technologie en wetenschap.
 • Ontwikkeling van attitudes die in communicatief opzicht onontbeerlijk zijn en training in het spreken voor een groep (gestructureerde presentatie, visuele ondersteuning, body language, gebruik van stem).


Leerinhoud
Partim Frans:
 • Groepswerk ivm milieugebonden probleem (wordt schriftelijk ingediend en mondeling gepresenteerd) ;
 • Voorbereiding /begeleiding vakoverschrijdende case;
 • Telefoneren en vergaderen in het Frans (vaktypische context);
 • Occasionele opfrissing van grammaticale structuren;
 • Mondelinge producties: samenvatten en herformuleren van milieugebonden/ actueel materiaal.
Partim Engels:
De syllabus is opgebouwd uit thematische hoofdstukken, waarin telkens de volgende onderdelen geïntegreerd zijn:
 • Leesvaardigheid: leesstrategieën
 • Mondelinge vaardigheden: o.a. presentatie, vakoverschrijdende case
 • Schrijfvaardigheid: o.a. samenvatting, vertaling
 • Woordenschat, voornamelijk in het kader van leesvaardigheid
 • Oefeningen in vlot en efficiënt mondeling en schriftelijk communiceren: leesverslag, samenvatting, rapport, presentatie


Begincompetenties
Partim Frans:
Kennis van de algemene woordenschat en de grammaticale structuren aangebracht in het eerste jaar bedrijfsbeheer; kennis van de standaardformuleringen van het telefoneren in het Frans (zie cursus Frans eerste jaar); uitdieping kennis en specialisatie (zie cursus Frans II).

Partim Engels:
Een gedegen kennis van de basis van het Engelse taalsysteem en een goede kennis van de basis van zakelijk Engels. Het niveau bereikt aan het eind van het eerste studiejaar komt hiermee overeen. Op grammaticaal vlak mag je geen problemen meer hebben met de vorm of het gebruik van simple past en present perfect; met de negatiefzin en de vragende zin; het verschil tussen adjectief en bijwoord, e.d.m.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie (zie leerinhoud: mondeling presenteren van groepswerk, vakoverschrijdende case, telefoongesprekken, vergadering, samenvatten actuele teksten)
Specifiek beroepsgericht:
 • bezit voldoende kennis van vakterminologie, in het Frans en in het Engels
 • schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans en het Engels (zie leerinhoud: vakoverschrijdende case; groepswerk, individuele schriftelijke en mondelinge producties)
Vaardigheden
Algemeen:

Het vermogen tot kritische reflectie, bronnen raadplegen, het verwerven en verwerken van informatie.
Communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
Elementaire beheersing van een tweede taal en derde taal.

Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Kunnen argumenteren
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis (meertalige communicatie)
 • Schriftelijk rapporteren
 • Zich correct uitdrukken
 • Correcte telefonische communicatie
 • Zelfstandig een rapport kunnen opstellen
Specifiek beroepsgericht:
 • Kan milieutechnologische en juridische vakliteratuur raadplegen in anderstalige buitenlandse bronnen raadplegen
Attitudes
Algemeen:
 • Kritische ingesteldheid
 • Zelfvertrouwen
Algemeen beroepsgericht:
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
 • Assertiviteit
Specifiek beroepsgericht:
 • Milieubewustzijn


Leermaterialen
Partim Frans:
Syllabus, opgesteld door de lector; recente artikels uit (vak)tijdschriften en kranten (bibliotheek, e-bib); cursus op Dokeos.
Partim Engels:
Syllabus "English for Environmental Administration, second year"

Studiekosten
Partim Frans:
20 pagina's + 20 losse bladen aan kopieprijs bepaald door de hogeschool.

Partim Engels:
De door de hogeschool bepaalde prijs per kopie voor de syllabus: "English for Environmental Administration, second year".
Beperkte kost voor de kopieën van teksten die men in het kader van individueel en groepswerk zelf kiest.

Studiebegeleiding
Partim Frans:
Klassikale en individuele feedback bij de oefeningen en opdrachten; cursus op Dokeos met forum voor vragen.

Partim Engels:
De syllabus bevat extra oefeningen, zowel voor de student die wat meer moeilijkheden heeft met het Engels als voor de student die bepaalde aspecten verder uit wil diepen. Er is een 'suggested reading' lijst met nuttige titels voor beide categorieën studenten.
Taken worden individueel beoordeeld en van commentaar voorzien.

Onderwijsvormen
Schriftelijk samenvatten en mondeling presenteren van de resultaten van een project (in groepjes); begeleide oefeningen; vakoverschrijdende case.
Partim Engels:
Het klasgesprek en de traditionele klassikale oefeningen dienen enkel nog om nieuwe leergehelen aan te brengen.
Er is veel individueel werk en groepswerk. Er zijn een aantal taken die gericht zijn op het oefenen van lees- en spreekvaardigheden.

Evaluatievorm
Het partim Frans en het partim Engels hebben beide 50% van de eindevaluatie.
Partim Frans:
 • 1ste zittijd 100% permanente evaluatie
 • 2de zittijd: 100% mondeling examen
 • Studenten met examencontract of examencommissie Vlaamse Gemeenschap:
  eerste en tweede zittijd: 100% mondeling examen
Partim Engels:
 • 1ste examenzittijd: permanente evaluatie (40%) en schriftelijk examen (60%)
 • 2de examenzittijd: schriftelijk examen (100%)
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede zittijd: 100% schriftelijk examen
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde,zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden
Catharina De Roo
Walter Colman