FRANS II
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Milieumanagement
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Catharina DE ROO
Referentie RCBMGI02A00009
 
Trefwoorden
Frans II, Iweto-code: H360 Vreemde talenonderwijs en H460 Franse taal en letterkunde

Doelstellingen
Studenten vertrouwd maken met beroepstypische terminologie; drempelvrees om zich in het Frans uit te drukken verminderen.
Blijvende aandacht voor het Franse taalsysteem.

Leerinhoud
 • Studie van teksten en videomateriaal i.v.m. water-en luchtvervuiling, afvalverwerking en andere milieugebonden/ actuele materie.
 • Inoefenen van vaktypische woordenschat, gebaseerd op authentieke documenten.
 • Formuleren en mondeling samenvatten.
 • Herhaling van enkele structurele knelpunten: gebruik van tijden en wijzen, lijdende vorm, gebruik voorzetsels, …)


Begincompetenties
Kennis van de algemene woordenschat en grammaticale structuren die in het eerste jaar werden aangebracht/opgefrist (zie cursus Frans eerste jaar).
Inzet en doorzettingsvermogen zijn noodzakelijk om vorderingen te kunnen maken.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie (zie leerinhoud: formuleren en mondeling samenvatten van geziene en nieuwe milieugebonden materie)
Specifiek beroepsgericht:
 • Bezit voldoende kennis van vakterminologie, in het Frans (zie leerinhoud: water- en luchtvervuiling, afvalverwerking,…)
 • Schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans (zie leerinhoud: structurele knelpunten)
Vaardigheden
Algemeen:
 • Elementaire beheersing van een tweede taal en derde taal: kunnen toepassen van de geziene stof sub leerinhoud
Specifiek beroepsgericht:
 • Kan milieutechnologische en juridische vakliteratuur raadplegen en uitpluizen en daarvoor ook anderstalige buitenlandse bronnen raadplegen
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Milieubewustzijn


Leermaterialen
Syllabus, opgesteld door de lector; cursus op Dokeos.
Brochures en authentiek materiaal, o.m. van de Vlaamse Milieumaatschappij, meegebracht door de lector.
Recente artikels uit (vak)tijdschriften en kranten (bibliotheek, e-bib).

Studiekosten
Cursus van 50 pagina's + 15-tal losse bladen aan kopieprijs bepaald door de hogeschool

Studiebegeleiding
 • Klassikale en individuele feedback bij de oefeningen en opdrachten
 • Mondelinge samenvatting met individuele feedback
 • Cursus op Dokeos met o.m. forum voor vragen.


Onderwijsvormen
Leergesprek, begeleide oefeningen, werkcollege

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: mondeling examen
 • Tweede examenzittijd: mondeling examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens: Eerste en tweede examenzittijd: mondeling examen


OP-leden