COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN II
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Milieumanagement
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marie-Anne BAERT
Referentie RCBMGI02A00008
 
Trefwoorden
Communicatieve vaardigheden, Iweto-code 540 Nederlandse taal en letterkunde

Doelstellingen
Je maakt kennis met en traint je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden en attitudes die je in je eerste werkervaringen als bachelor van jouw afstudeerrichting kunt verwachten:
 • het efficiënt opzoeken van informatie
 • het analyseren van opgezochte informatie
 • het verwerken van opgezochte informatie
 • het adequaat formuleren van schrifelijke boodschappen
 • het adequaat voeren van gesprekken
 • het adequaat deelnemen aan overleg
 • het oplossingsgericht werken
 • het dragen van verantwoordelijkheid (responsabilisering)
 • het leren werken in teamverband (teamspirit)
 • het aankweken van weerbaarheid (assertiviteit)
 • het organiseren en respecteren van afspraken (stiptheid)
 • het leggen van contacten (contactvaardigheid)
 • het zich inleven in anderen (empathie).


Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel Communicatievaardigheden II stelt je in staat allerlei communicatieve vaardigheden in te oefenen. Je krijgt bijvoorbeeld de kans te leren hoe je informatie analyseert en verwerkt, informatiebronnen raadpleegt, zakelijk en commercieel correspondeert, zakelijke tweegesprekken voert, overleg pleegt, onderhandelt, telefoneert, folders en persberichten schrijft.

Begincompetenties
beheersen van de basisbegrippen uit de communicatietheorie;
op de hoogte zijn van het reguliere verloop van een communicatieproces;
over enige formuleervaardigheid beschikken;
over minimale sociale vaardigheden beschikken.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia;
 • kennis van beknopte rapporteringtechnieken;
 • kennis vakterminologie;
 • kennis van het Nederlands.
Vaardigheden
Algemeen:
 • het vermogen tot projectmatig werken;
 • zelfstandig werken;
 • besluitvaardigheid;
 • het verwerven en verwerken van informatie;
 • communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken;
 • beheersing van het Nederlands (gesproken en geschreven);
Algemeen beroepsgericht:
 • teamgericht kunnen werken;
 • kunnen argumenteren;
 • het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken;
 • kunnen onderhandelen;
 • coördineren en een team sturen;
 • inzicht in menselijke verhoudingen;
 • sociaal vaardig zijn in team, o.a. bij het uitvoeren van opdrachten;
 • vaststellen welke tekorten er zijn bij zichzelf en de medewerkers op vlak van beroepstechnische kennis, en op vlak van sociale en communicatieve vaardigheden;
 • het adequaat formuleren van schriftelijke boodschappen (beknopt schriftelijk rapporteren);
 • zich correct uitdrukken;
 • correcte telefonische communicatie;
 • werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren;
 • efficiënt werken, gericht op rendement;
 • plannen op korte, middellange en lange termijn opstellen, en waar nodig bijsturen;
 • problemen onderkennen.
Specifiek beroepsgericht:
 • kan onderhandelen met overheidsorganisaties;
 • kan aan vergaderingen participeren en kan een vergadering leiden;
 • kan als milieucoördinator een verslag opstellen over de wijze waarop hij zijn taak heeft uitgevoerd (beknopt rapporteren).
Attitudes
Algemeen:
 • zin voor samenwerking;
 • ontvangersgerichtheid;
 • kritische ingesteldheid;
 • een ingesteldheid tot levenslang leren;
 • zelfvertrouwen.
Algemeen beroepsgericht:
 • coördinatie met anderen;
 • openheid;
 • communicatiegerichtheid;
 • resultaatgerichtheid;
 • planmatig werken;
 • assertiviteit;
 • doorzettingsvermogen;
 • zelfstandigheid - zelfredzaamheid.


Leermaterialen
Handboek en werkboek (boekhandel)
Materiaal op cd-rom (boekhandel)
Internet (website)
Opdrachtbeschrijving via elektronisch leerplatform

Studiekosten
Kostprijs van studiemateriaal (gangbare marktprijs)

Studiebegeleiding
Spreekuur
Studievoortgangsgesprek

Onderwijsvormen
Begeleid Zelfstandig Leren: de projectmatige aanpak houdt in dat de klassieke contacturen worden vervangen door consultatie-uren: tijdens het spreekuur kan de student de lector op vrijwillige basis raadplegen, tijdens geprogrammeerde consultaties is de student verplicht om aan de lector de gemaakte vorderingen voor te leggen.
Projectwerk
Groepswerk met middelgrote groepen

Evaluatievorm
 • Eerste examenperiode: permanente evaluatie met een mondelinge feedback, groepsevaluatie, portfolio: 100 %
 • Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 100%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%


OP-leden